Get tender documents at just ₹100 per tenderKnow More
Guaranteed Value-For-Money PlansNo hidden charges. No keyword restrictions.Explore Our Plansor Pay Per Tender

Page 1 of 2 XobXn : 02/02/19 {Ia \w. FÌn-taäv XpI \ncX {Zhyw t^md- ¯nsâ hne (GST v) klnXw {]hr¯n XoÀt¡Wv S Imem-h[n 1 2498195 50000.00 2940.00 45 Days 2 2498417 50000.00 2940.00 45 Days 3 2059876 50000.00 2940.00 45 Days 4 2499449 50000.00 2940.00 45 Days 5 2499754 50000.00 2940.00 45 Days 6 2499812 50000.00 2940.00 60 Days 7 2499777 50000.00 2940.00 60 Days 8 2499943 50000.00 2940.00 45 Days 9 2499943 50000.00 2940.00 45 Days 10 1999177 50000.00 2940.00 60 Days 11 2299918 50000.00 2940.00 45 Days 12 1399545 35000.00 2940.00 60 Days 13 2499466 50000.00 2940.00 60 Days 14 2498033 50000.00 2940.00 60 Days 301/EE/ALP/2018-19 FDR/2018-19 Urgent repairs to Plakkudy Temple to Railway Station road. SLTF FDR 2018-19 Improvements to Triveni junction Korthasery Beach road SLTF FDR 2018-19 Improvements to Apoor deshabhimani Valiyaveedu road Junction development work to Alappuzha Madhura Road at Nethaji Junction Junction development works to Alappuzha Madhura Road at Roadmukku Junction 300/EE/ALP/2018-19 Junction Development Works to Alappuzha Madhura Road at Mannanchery Junction. tIcf kÀ¡mÀ s]mXp-a-cm-a¯v hIp¸v (\n-c-̄ p-Ifpw ]me-§-fpw), Be¸pg ZÀLmkv ]cky \¼À þ DB(GL)2388/88-e-Tender tI-cfm KhÀ®À¡p-thWvSn Xmsg-̧ -d-bp¶ {]hr-̄ nIÄ¡v Hm¬sse³ apJm-́ ncw aÕ-c-kz-̀ m-h-ap-ff ZÀLm-kp-IÄ £Wn¨p-sIm-f-fp-¶p. ZÀLm-kp-IÄ 11/02/2019 Xob-Xn- sshIn«v 6.00 aWnhsc Hm¬sse\mbn kaÀ¸n-¡mhp-¶-Xm-Wv. kaÀ¸n-¡-s¸« ZÀLm-kp-IÄ 13/02/2019 Xob-Xn- 11.00 aWn¡v Xpd-¡p-¶-Xp-am-Wv. ZÀLmkv kw_-Ôn¨v hnh-c-§Ä s]mXp-a-cm-a¯v hIp-̧ nsâ ( www.etenders.kerala.gov.in ) F¶ sh_vssk-änÂ\n¶pw Adn-bm-hp-¶-Xm-Wv. Icm-dp-Im-cpsS hn`mKw AS-¦Â XpI 50 e£w hsc F, _n, kn,Un ¢mÊp-IÄ Providing interlocking tiles to Thattarambalam - Thrikkunnapuzha road at Thrikkunnapuzha Jn, 307/EE/ALP/2018-19 sSWvSÀ \¼À {]hr-̄ n -bpsS t]cpw, AS-¦Â XpIbpw 302/EE/ALP/2018-19 FDR/2018-19 Urgent repairs to Road from Valanjavazhi- AKS Junction from ch. 0/000 to 2/000. 303/EE/ALP/2018-19 304/EE/ALP/2018-19 305/EE/ALP/2018-19 306/EE/ALP/2018-19 313/EE/ALP/2018-19 Providing interlocking tiles to Danapady - Narakathara Deviation road Urgent rectification of waterlogged areas near Thattarambalam - Thrikkunnapuzha road at Karthikappally Jn Providing interlocking tiles to TB Jn - Vellamkulangara road Urgent rectification of water logged areas near Kayamkulam - Muttam road near Ch 8/600 :Urgent rectification of waterlogged areas near NH way Sasthamuri road near Anari mosque Urgent rectification of waterlogged areas near Haripad - Veeyapuram road near Town Hall Jn. 308/EE/ALP/2018-19 309/EE/ALP/2018-19 310/EE/ALP/2018-19 311/EE/ALP/2018-19 312/EE/ALP/2018-19 Page 2 of 2 NB : 1) Kh¬saâv kÀ¡peÀ \¼À 28609/H3/2010/PWD Xncp-h-\- -́]pcw XobXn 15/2/2012 {]Im-cw e- payment- \pff At]-£mt^mw (A\p-_ÔwþII) IqSn ZÀLm-kn-t\m-sSm¸w kaÀ¸n-t¡-WvS-Xm-Wv. AwKo-IyX skmssk-än-IÄ, Cfhp e`n-¡m³ AÀl-X-bp-ff aäv Øm]-\§Ä ZÀLm-kp-IÄ kaÀ¸n-¡p-t¼mÄ Fen-Pn-_n-enän kÀ«n-̂ n-¡-äpw, ]Wn-IÄ FSp-¡m-\p-ff tbmKy-X, \ne-hn-ep-ff ]Wn-I- fpsS BsI XpI, FSp-̄ n-«p-ff ]Wn-IÄ aäv GP³kn-IÄ¡v k_v sImSp-̄ n-«n-söv sXfn-bn-¡p-¶-Xn- \m-h-iy-amb kÀ«n-̂ n-¡-äp-IÄ, {]hÀ¯-\-]-cn[n kw_-Ôn-̈ hnh-c-§Ä _Ô-s¸« tImþ-Hm¸td-äohv Hm^okÀamÀ/A[n-Im-cn-I-fn \n¶v hm§n Hmtcm ZÀLm-kn-s\m-̧ hpw Df-f-S¡w sNt¿- -Xm-Wv. IqSmsX te_À tIm¬{Sm-Iväv, kl-I-cW kwL-§Ä kÀ¡mÀ D¯-chv {]Im-c-ap-ff 10% {]n -̂d³kv e`n¡-W-sa-¦n kwLw GXp ¢mkn-̂ n-t¡-j-\n s]Sp¶p F¶v t_m[y-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\v, HmUnäv ¢mkn-̂ n-t¡-j³ sXfn-bn-¡p-¶-Xn-\pw, AwK-§-fpsS F®w sXfn-bn-¡p-¶-Xn\p-ff km£y-]{Xw AäÌv sNbvXv sS--dn-s\m¸w AS¡w sNt¿- -Xm-Wv. IqSmsX hÀ¡v-þ-C³-þ-lm³Uv kÀ«n-̂ n-¡-äv, sS-À sN¿p-hm-\p-t±-in-¡p¶ {]hr¯n DÄs¸-sS-bp-ff hni-Z-amb enÌv klnXw _Ô-s¸« kl-I-cW Akn- Ìâv cPn-kv{SmÀ km£y-s¸-Sp-̄ n-b-Xpw, kÀ¡mÀ D¯-c-hn ]d-ªn-«p-ff Fen-Pn-_n-enän kÀ«n-̂ n-¡-äv, kwLw Xocp-am\w F¶nh IqSn sS--dn-s\m-sSm¸w AS¡w sNt¿- -Xm-Wv. എലലാ രജിസ്റ്റേർഡ് കരാറുകാരുും സ്റ്റലബÀ സ്റ്റകാ¬ട്രാക്ട് സൈാസൈറ്റികള ും ജി.എസ്.രി രജിസ്സ്റ്റട്രഷന് എരുസ്റ്റേണ്ടതുും ആയതിsâ പകÀപ്പ് സരണ്ടÀ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.