Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Un 2/Sn.F³/18/2018-19, Xo¿Xn : 17.01.19 (2018-19 P\Iobmkq{XW ]²XnIfpsS sS−À ) sS. {Ia \w. {]hr¯nbpsS t]cv aXn¸v sNehv (cq] e£-¯nÂ) {]hr¯n ]qÀ¯nbmt¡− Imemh[n C.sS−À XpS§p¶ Xo¿Xn 6 p.m C.sS−À sN¿mhp¶ Ahkm\ Xo¿Xn 6 p.m C.sS−À Xpd¡p¶ Xo¿Xn 11 a.m 1 2 3 4 5 6 7 300 LAC-ADS 2018-19 {io. ]n.Sn.F. dlow MLA . þ shÅmcwI−n Nnd¡Â IpXncSw tdmUv þ amhqÀ 10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 301 LAC-ADS 2018-19 {io. tPmÀÖv Fw. tXmakv MLA . þ sXtck¸Sn A¡c¸d¼n tdmUv þ tImSt©cn 10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 302 LAC-ADS 2018-19 {io. Imcm«v dkmJv MLA . þ F.bp.]n. kvIqÄ aShqÀ In¨¬ \nÀ½mWw þ aShqÀ 10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 303 LAC-ADS 2018-19 {io. ]n.Sn.F. dlow MLA . þ I½S¯n ]pfn¡a®n tdmUv (sI.]n. Nm¯pamÌÀ tdmUv) þ Ip¶awKew 10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 304 LAC-ADS 2018-19 {io. ]n.Sn.F. dlow MLA . þ IpµawKew hntÃPv Hm^okn ASnØm\ kuIcysamcp¡Â 15.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 305 LAC-ADS 2018-19 {io. Imcm«v dkmJv MLA . þ ss_¯pÄ Ck tdmUv þ aShqÀ 10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 306 LAC-ADS 2018-19 {io. Imcm«v dkmJv MLA . þ B¼ÂIpfw ]d¼¯v Imhp ]Ån tdmUv þ sImSphÅn 25.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 tImgnt¡mSv PnÃm ]©mb¯v CþsS−À ]ckyw FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, FÂ.-Fkv.-Pn.-Un. Unhn-j³, tImgn-t¡m-Sv. tImgnt¡mSv PnÃm ]©mb¯nsâ 2018-þ-19 hÀjs¯ P\Iobmkq{XW ]²Xnbn DÄs¸Sp¯nb {]hr¯nIfpsSbpw, MLA BkvXn hnIk\ ^−v {]hr¯nIfpsSbpw, CþsS−À \nÀhlW DtZymKس þ FIvknIyq«ohv F©n\obÀ Page 1 of 4 307 2018þ19 Pn.F¨v.Fkv.Fkv. h·pJw CeIv{Sn^nt¡j³ 7.30 3 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 308 2018þ19 Pn.F¨v.Fkv.Fkv. \mbÀIpgn CeIv{Sn^nt¡j³ 6.70 3 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 297 LAC-ADS 2018-19 {io. ]n.Sn.F. dlow MLA . þ IpµawKew Kh. BÀSvkv Bâv kb³kv tImtfPv IpSnshÅ ]²Xn þ Nm¯awKew 15.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 266 2018-19  .സ   -  10.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 272 2018-19  . സ .   -  25.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 274 2018-19 . . . . ! "#  - $% 25.00 6 amkw 18.01.19 25.01.19 28.01.19 1 2 3 4 5 6 7 {]hr¯nIfpsS KpW\nehmc ]cntim[\ AXXv IcmdpImcsâ D¯chmZnXz¯n \S¯p¶XmWv. AXn\p tijw am{Xta _n XpI A\phZn¡pIbpffq. KpW\nehmc ]cntim[\¡mbpff FÃm kÖoIcW§fpw IcmdpImcsâ kz´w sNehn X¿mdm¡p¶XmWv. {]hr¯nIÄ PnÃm ]©mb¯v tamWnädnwKv kanXnbpsS ]cntim[\bv¡v hnt[bambncn¡pw tdmUv {]hr¯nIÄ¡v Bhiyamb _näpsa³ kÀ¡mÀ s]mXptaJem Øm]\§fn \n¶v IcmdpImÀ hmt§−XmWv. sS−dn ]s¦Sp¡p¶ IcmdpImÀ¡v GST cPnkvt{Sj³ \nÀ_Ôambpw D−mbncnt¡−XmWv. CXpambn _Ôs¸« AXmXv kabs¯ kÀ¡mÀ D¯chv sS−dpIÄ¡v \nÀhlW DtZymKس þ Akn. FIvknIyq«ohv F©n\obÀ \nÀhlW DtZymKس þ FIvknIyq«ohv F©n\obÀ \nÀhlW DtZymKس þ Akn. FIvknIyq«ohv F©n\obÀ do þ CþsS−À ITEM RATE TENDER (sFäw tdäv sS−À) BWv kaÀ¸nt¡−Xv. FÃm \nIpXnbpw DÄs¸sSbpÅ tdäv BWv Izm«v sNt¿−Xv. Xt±i kzbw `cW h p-¸n-sebpw, s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸n-sebpw, [\Imcy hIp¸ntebpw FÃm \nb-a-§fpw sS−-dn\v _m[-I-am- n-cn-¡pw. Ahn-Nm-cn-X-amb Imc-W-§- fm sS−À Xpd-¡p¶ Znhkw Ah-[n-bm-sW-¦n sXm«-Sp¯ {]hr¯n Znhkw \S-¯-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. sS−À kw_-Ôn¨ A´na Xocp-am\w PnÃm ]©m-b¯v `cW kan- {]hr¯n \S¡p¶ Øe¯v kmt¦XnI hn`mKw Poh\¡msc (knhn F©n\obdnwKv Un{Kn/Unt¹ma DÅhÀ) IcmdpImc³ kz´w sNehn \nbant¡−XmWv. Nne kmt¦XnI ImcW§fm XobXnIÄ amdmhp¶XmWv. XpSÀ¨mb XobXnIfn C.sS−À sh_v sskäv ]cntim[nt¡−XmWv. H¸v FIvkn-Iyq-«ohv F©n-\o-bÀ Page 2 of 4

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.