Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

\¼À þ Un1/sS−À/2018- {I. \w. do CþsS³UÀ \¼À CþsS³UÀ \¼À {]hr-¯n-bpsS t]cv {Kma- ]-©m-b¯v BsI AS-¦Â XpI \nc-X-{Zhyw ZÀLmkv {]am-W-¯nsâ hne ]qÀ¯n-bm-t¡− Imem-h[n Icm-dp-Im-csâ tbmKyX 1 AEE/TPBA/ 1 /18-19 MLA SDF - 2018-19 sN§fmbn {]mYanImtcmKy tI{µw ]pXnb sI«nS¯nsâ Ahtijn¡p¶ tPmen ]qÀ¯oIcn¡Â sN§-fmbn Rs. 720,000 Rs. 18,000 1440+260(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 2 AEE/TPBA/ 2 /18-19 MLA SDF -2017-18 hf¸v \mK¯«v aq¶mw Iq¸v tdmUv ]p\cp²mcW {]hr¯n. \Sp-hn Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 3 AEE/TPBA/ 3 /18-19 MLA SDF 2016-17 - B\¯mwhf¸v ]o¡mt¨cn sNdp]md tdmUv doSmdnwKv Be-t¡mSv Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 4 AEE/TPBA/ 4 /18-19 MPLADS - 2018-19 {ioaXn:]n.sI.{ioaXn So¨À.Fw.]nþ apXptÈcn Xe¯®n apt−cn tdmUv SmdnwKv DZbKncn Rs. 1,000,000 Rs. 25,000 2000+360(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 5 AEE/TPBA/ 5 /18-19 MPLADS - 2018-19 {ioaXn:]n.sI.{ioaXn So¨À.Fw.]nþ a−fw NpÅn¸Åw th¦p¶v tdmUv SmdnwKv \Sp-hn Rs. 1,000,000 Rs. 25,000 2000+360(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem {I. \w. do CþsS³UÀ \¼À CþsS³UÀ \¼À {]hr-¯n-bpsS t]cv {Kma- ]-©m-b¯v BsI AS-¦Â XpI \nc-X-{Zhyw ZÀLmkv {]am-W-¯nsâ hne ]qÀ¯n-bm-t¡− Imem-h[n Icm-dp-Im-csâ tbmKyX 1 AEE/TPBA/ 1 /18-19 MLA SDF - {]Xn` ¢ºv am[h]pcw HmW¸d¼ tdmUv \hoIcWw ]cnbmcw Rs. 1,000,000 Rs. 25,000 2000+360(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 2 AEE/TPBA/ 2 /18-19 MLA SDF - ]md¡mSn Nt{µm¯v aqe tdmUv SmdnwKv {]hr¯n. sN§-fmbn Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 3 AEE/TPBA/ 3 /18-19 MLA SDF - F³.F¨v. ]pXnbI−w tdmUv \hoIcWw ]cnbmcw Rs. 800,000 Rs. 20,000 1600+300(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 4 AEE/TPBA/ 4 /18-19 SDRF - I®¸nemhv hS¡mt©cn kvIqÄ tdmUv ]p\cp²mcW {]hr¯n. Ipdpam¯qÀ Rs. 900,000 Rs. 22,500 1800+330(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 5 AEE/TPBA/ 5 /18-19 SDRF - s\Spap− Iocm¯v tdmUv SmdnwKv, ]p\cp²mcW {]hr¯n. sN§-fmbn Rs. 800,000 Rs. 20,000 1600+300(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem C--þsS−À/do C--þsS−À t\m«okv Xfn¸d¼v t»m¡v ]©mb¯v P\-Io-bm-kq-{XWw 2018-19 FÂ.-F-kv.-Pn.-Un. k_v Unhn-j³, Xfn-¸-d¼v t»m¡v ]©m-b¯v Xo¿Xn : 23.01.2019 Akn-Ìâv FIvkn-I-yq-«ohv F©n-\o-b-cpsS Imcym-e-bw, Xfn¸d¼ t»m¡v ]©m-b¯nsâ 2018þ19 hÀjs¯ hmÀjnI]²Xnbn DÄs¸« Xmsg ]dbp¶ {]hr¯nIÄ GsäSp¯v \S¯p¶Xn\v IcmdpImcn \n¶pw aÕckz`mhapÅ sS−dpIÄ £Wn¨p sImÅp¶p. 200 cq]-bpsS ap{Z ]{X-¯n {]mY-anI IcmÀ DS-¼-Snbpw \nb-a-{]-Im-c-apÅ \nc-X-{Z-hyhpw aäv Ahiy tcJ-Ifpw - sS-−dpIÄs¡m¸w kaÀ¸n-t¡-−-Xm-Wv. MLA SDF MLA SDF SDRF SDRF CþsS−À {]hr-¯n-IÄ (\nÀÆ-lW DtZ-ym-Kس:Akn-Ìâv FIvknIyp«ohv F©n-\o-b-À) s{]mPIvSv \¼À MLA SDF MLA SDF MLA SDF MPLADS MPLADS do CþsS−À {]hr-¯n-IÄ (\nÀÆ-lW DtZ-ym-Kس:Akn-Ìâv FIvknIyp«ohv F©n-\o-b-À) s{]mPIvSv \¼À MLA SDF 1/2 6 AEE/TPBA/ 6 /18-19 SDRF -NmtWm¡p−v Nocm³Ipgn tdmUv ]p\cp²mcW {]hr¯n. N¸mc¸Shv Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 7 AEE/TPBA/ 7 /18-19 SDRF -ap¶qÀsIm¨n¸mew sImÅn¡p¶v Ihe tdmUv ]p\cp²mcWw \Sp-hn Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 8 AEE/TPBA/ 8 /18-19 SDRF - h«¡bw Im¡Shv ss_]mkv tdmUv ]p\cp²mcWw Be-t¡mSv Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem 9 AEE/TPBA/ 9 /18-19 SDRF - sIm¿w s]mXp InWÀ almhnjvWp t£{Xw tdmUv ]p\cp²mcWw sN§-fmbn Rs. 500,000 Rs. 12,500 1000+180 (GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem {I. \w. do CþsS³UÀ \¼À CþsS³UÀ \¼À {]hr-¯n-bpsS t]cv {Kma- ]-©m-b¯v BsI AS-¦Â XpI \nc-X-{Zhyw ZÀLmkv {]am-W-¯nsâ hne ]qÀ¯n-bm-t¡− Imem-h[n Icm-dp-Im-csâ tbmKyX 1 AE/TPBA/ 1 /18-19 37 /18þ19 hf¸v \mK¯«v aq¶mw Iq¸v tdmUv tIm¬{IoänwKv \Sp-hn Rs. 800,000 Rs. 20,000 1600+300(GST) 6 amkw Un ¢mtkm AXn\pvvv apI- fn-tem H¸v Akn-Ìâv FIvkn-I-yq-«ohv F©n-\obÀ CsS−À sh_vssk-än e`-y-am-Ip¶ Xn¿-Xn, 25.01.2019 -CsS−À kaÀ¸n-t¡-− Ah-km\ Znhkw 05.02.2019 sshIpt¶cw 6.00 aWn hsc. -sS-−À Xpd-¡p¶ Znhkw 08.02.2019 \v D¨bv¡v 2.00 aWn CþsS−À Hm¬sse³ Bbn am{Xta kaÀ¸n-¡m³ ]

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.