Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

വാർഷിക പ തി 2018-19 ലുൾെ ടു ി െനടുവ ൂർ ഗാമ പ ായ ് താെഴ റയു പവൃ ികൾ ് േവ ി തേ ശ സ യംഭരണം, െപാതുമരാമ ് , ജലേസചനം തുട ിയ വകു ുകളിൽ രജി ർ െചയ് തി ുളളവരും (എ/ബി/സി/ഡി ാ ് ) പരിചയസ രുമായി ു കരാറുകാരിൽ നി ും മ രാധിഷ് ഠിത ദർഘാസുകൾ ഓൺൈലൻ (ഇ െടൻഡർ )ആയി ണി ുെകാ ു ു. ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ നീേലശ രം (പി.ഒ) െകാ ം 691505 e mail aelsgdndvr@gmail.com No. 02/TENDER/AE/LSGD/NDVR/18-19 ഇ ദർഘാസ ്പരസ ം അസി ് എൻജിനീയറുെട കാര ാലയം എൽ എസ.്ജി.ഡി. െസ ൻ , െനടുവ ൂർ ക മ ന ർ േ പാജ ് ന ർ പവൃ ിയുെട േപര് മതി ് െചലവ് പവൃ ി െച ു തീർ ാ നു കാലാവ ധി നിരത ദവ ം ദർഘാ സ ് ഫീസ് ദർഘാസ ് ഫാറ ൾ ഓൺൈലനി ൽ ലഭി ു അവസാന തീയതി, സമയം ദർഘാസ ് ഓൺൈലനി ൽ സമർ ി ാ നു അവസാന തീയതി, സമയം ദർഘാസ ് തുറ ു പരിേശാധി ു തീയതി, സമയം 1 283 ഗാമപ ായ ് ആഫീസിന ് അഡീഷണൽ െറേ ാഡ ്റൂം 1000000 120 Days 25000 2000 05/03/2019 3 Pm 12/03/2019 5Pm 15/03/2019 11am 1 2 ദർഘാസ് പമാണ ൾ ഇ െടൻഡർ െവബ് ൈസ ിൽ നി ും സൗജന മായി ഡൗൺേലാഡ് െച ാവു താണ ്. ദർഘാസിേനാെടാ ം നി ിത തുകയ് ു നിരത ദവ വും ദർഘാസ് ഫീയും െന ് ബാ ിംഗ് മുേഖന ഓൺൈലനായി ഒടുേ താണ ്. അ ാ പ ം ദർഘാസുകൾ നിരസിയ് ു താണ ്. 3 4 5 6 7 ദർഘാസ് േഫാറ ളും അനുബ േരഖകളും ദർഘാസ് സമർ ി ാനു അവസാന തീയതി വെര ഇ െടൻഡർ െവബ് ൈസ ിൽ നി ും സൗജന മായി ഡൗൺേലാഡ് െച ാവു താണ ്. പിലിമിനറി എ ഗിെമന്റ് , േകാൺ ടാക് േടഴ് സ് ൈലസൻസ് േകാ ി, ഇ-െപയ് മനറ്് േഫാം, ആവശ െ ി ു മ ു േരഖകൾ എ ിവ അപ് േലാഡ് െച ാ ദർഘാസുകൾ യാെതാരു കാരണവശാലും സ ീകരി ു ത . ദർഘാസുകൾ ഓൺൈലനായി മാ തമാണ് സമർ ിയ് േ ത് . െന ് വർ ് തകരാർ മൂലം ഉ ാകു പശ് ന ൾ ് െട ർ സ ീകരി ു യാൾ ഉ രവാദി ആയിരി ു ത . നിർ ിഷ് ട രീതിയിൽ ത ാറാ ിയ ദർഘാസുകൾ നി ിത സമയ ിനു മു ായി ഇ െടൻഡർ െവബ് ൈസ ിൽ അപ് േലാഡ് െചയ് തിരിയ് േ താണ ്. പിലിമിനറി എ ഗിെമന്റ് , ൈലസൻസ് േകാ ി, ഇ-െപയ് മനറ്് േഫാം, െടൻഡർ േഡാ ുെമനറ്് സ് ,ആവശ െ ി ു മ ു േരഖകൾ എ ിവകളുെട ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് തുറ ു പരിേശാധി ു സമയ ിനു മു ായി , രജിേ ർഡ് തപാൽ മുേഖനേയാ, സ് പീഡ് േപാ ് മുേഖനേയാ സമർ ി ിരിയ് േ താണ ്. തപാൽ മുേഖനയു ാകു കാലതാമസ ിന ് െടൻഡർ ണി ു അധികാരി ഉ രവാദി ആയിരി ു ത അ ാ പ ം ദർഘാസുകൾ നിരസിയ് ു താണ ് 8 9 10 11 നി ിത സമയ ിനുളളിൽ ലഭി ി ു എ ാ ദർഘാസുകളും നി ിത സമയ ിന ് തദവസര ിൽ സ ിഹിതരായ കരാറുകാരുെട സാ ി ിൽ ഓൺ ൈലനായി തുറ ു താണ ്. കുറ നിര ുകൾ േരഖെ ടു ിയ ദർഘാസുകൾ പ ായ ് ക ി ിയുെട പരിഗണനയ് ് സമർ ിയ് ു തും ഏെത ിലും ദർഘാേസാ എ ാ ദർഘാസുകളുേമാ യാെതാരു കാരണവും കാണി ാെത നിരസി ാനുളള അവകാശം പ ായ ് ക ി ിയിൽ നി ിപ് തമായിരി ു തുമാണ ്. ഓൺൈലനായി എ ാ േരഖകളും സമർ ി ുകയും എ ാൽ നി ിത സമയ ിനകം ഹാർഡ് േകാ ികൾ സമർ ി ാതിരി ുകയും െച ു കരാറുകാരുെട നിരത ദവ ം സർ ാരിേല ് മുതൽകൂ ു താണ ്. ് ് ് ് . ് .് എ ിേമ ് നിര ിൽ നി ും 10 ശതമാന ിലധികം കുറ നിര ് ക ാ ് െച ു സാഹചര ിൽ അധികമു കുറ നിര ിന ് ആനുപാതികമായി കരാർ വയ് ു സമയ ് െപർേഫാമൻസ് ഗ ാരനറ്ി വയ് േ തും പസ് തുത ഗ ാരനറ്ി തുക പവൃ ി പൂർ ിയായ േശഷം മാ തം തിരിെക നൽകു തുമാണ ്. െപർേഫാമൻസ് ഗ ാരനറ്ി തുക നാഷണൈലസ് ഡ് ബാ ുകൾ , െഷഡ ൂൾഡ് ബാ ുകൾ , ടഷറി എ ിവിട ളിൽ നി ു ിര നിേ പ സർ ിഫി ുകളാേയാ, പ ായ ിൽ പണമായി ഒടു ിേയാ നൽകാവു താണ ്. ഇതു കൂടാെത കരാർ തുകയുെട 5 ശതമാനം തുക െസക ൂരി ി ഡേ ാസി ായും ഒടുേ താണ ്. 12 13 14 15 ദർഘാസ് സംബ മായി പുതു ിയ െപാതുമരാമ ് മാനുവൽ പകാരവും, േകരളാ പ ായ ് രാജ് െപാതുമരാമ ് ച ൾ പകാരവും ഇ െടൻഡർ സംബ മായ ച ൾ പകാരവും കാലാകാല ളിൽ സർ ാർ പുറെ ടുവി ു ഉ രവുകൾ പകാരവും നിലവിലു എ ാ വ വ കളും ഇതിനും ബാധകമായിരി ും. ബി ുെമൻ ഉപേയാഗി ു പവൃ ികൾ ് ബി ുെമൻ വാ ിയതിനെ്റ ഒറിജിനൽ ബിൽ കരാറുകാരൻ ലഭ മാേ താണ ്. എ ാൽ ബി ിെല തുക കരാറുകാരൻ േക ാ ു െചയ് ത അംഗീകരി നിര ിേന ാൾ കുടുതലായാലും കുറവായാലും അംഗീകരി െ നിര ് മാ തേമ നൽകുകയു ൂ. അംഗീകൃത നിര ു പകാരം ടാർ വീ യുെട വില ബി ിൽ നി ും ഈടാ ു തായിരി ും. ഐ ം േറ ് പകാരമു പവൃ ികളുെട സംഗതിയിൽ ഏെത ിലും ഇനം പവൃ ി അധികമായി െചേ ി വരികയാെണ ിൽ കരാറുകാരൻ േക ാ ് െചയ് ത നിര ുകൾ പകാരമു ആെക തുക പി.എ. സി പകാരമു തുകയുെട എ ത ശതമാനം കുറവാെണ ് കണ ാ ി അ തയും ശതമാനം മാ തേമ എക് സ് ടാ ഐ ിനെ്റ നിര ിലും അനുവദി ുകയു ൂ. പവൃ ികൾ ് േവ ി ആവശ മായി വരു മുഴുവൻ സാധന ളും കരാറുകാരൻ തെ സംഭരിേ തും എൻജിനീയറുെട നിർേ ശാനുസരണം പവൃ ി ു േവ ി ഉപേയാഗിേ തുമാണ ്. യാെതാരു കാരണവശാലും സാധന ൾ ഡി ാർ ുെമനറ്് വാ ി നൽകു ത . 16 17 18 (H¸v) പുതുതായി ഏർെ ടു ിയി ു ചര ു േസവന നികുതി ( GST) പകാരമു തും സർ ാർ കാലാകാല ളിൽ പുറെ ടുവി ു തുമായ എ ാ ഉ രവുകളും ഈ ദർഘാസ ് പകാരം പസി ീകരി ി ു പവൃ ികൾ ് ബാധകമായിരി ു താണ.് നികുതി നിര ുകളിൽ വർ ന ഉ ാകു പ ം അത ് ഒടു ുവാൻ കരാറുകാർ ബാധ രായിരി ു താണ.് 27/02/201

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.