Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

XobXn {Ia \¼À t{]mPIvSv \¼cpw {]hr-̄ n-bpsS t]cpw aXn v̧ sNehv \ncX {Zhyw ZÀLmkv ^md- ¯nsâ hne (Pn.- F-kv.-än) DÄs¸sS {]hr¯n sNbvXp XoÀ¡m- \p-ff Imem-h[n Icm-dp- Im- cpsS Imä-Kdn ZÀLmkv ^md-§Ä Hm¬sse- \mbn e`n- ¡p¶ XobXn/ kabw ZÀLmkv Hm¬sse- \mbn kaÀ¸n-¡m- \p-ff Ah- km\ XobXn/ kabw ZÀLmkv Xpd¶p ]cn- tim-[n- ¡p¶ XobXn/ kabw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Maintenance of Ottathekku Stadium in ward 5 of Kodumon Grama Panchayat 1673375 41900 2800 90 Days D and above 04/02/20199 .00 AM 11/02/2019 6.00 PM 14/02/20191 1.00 AM 2 Kodumon market rennovation III Stage in Ward XIII 1046924 26200 2800 90 Days D and above 04/02/20199 .00 AM 11/02/2019 6.00 PM 14/02/20191 1.00 AM RE-TENDERS 02-02-19 CþZÀLmkv ]ckyw þ4/2018-þ19 `c-W-`mj þ amXr-`mj Akn-Ìâv F©n-\o-b-dpsS Imcym-ebw FÂ.-F-kv.-Pn.-Un. sk£³ sImSp-a¬ {Kma-]-©m-b¯v email - aelsgdkdn@gmail.com 2018þ-19 hmÀjnI ]²-Xn-bn-epÄs¸-Sp¯n FÂ.-F-kv.-Pn.-Un. sk£³ sImSp-a¬ {Kma-]-©m-b¯v Xmsg-¸-d-bp¶ {]hr-¯n- IÄ¡v th−n Xt±i kzbw- -̀cW/s]mXp-a-cm-a¯v/Pe-tk-N\w XpS-§nb hIp-¸p-I-fn cPn-ÌÀ sNbvXn«p-f-fhcpw (F/_n/kn/Un ¢mÊv) ]cn-N-b-k-¼-¶-cp-amb Icm-dp-Im-cnÂ\n¶v aÕ-cm-[n-jvTnX ZÀLm-kp-IÄ £Wn-¡p-¶p. \w. 4/AE/LSGD/KDMN/2018-19 sImSp-a¬. ]n.H, ]¯-\w-Xn« þ 691555, t^m¬ þ 04734-þ 280040 3 RE-TENDER - Construction of Ikadu Anganwady no 105 in w14 Kodumon ( Pro no 121/19) 597924 15000 1344 90 Days D and above 04/02/20199 .00 AM 11/02/2019 6.00 PM 14/02/20191 1.00 AM 4 RE-TENDER - Tharayil padi Vettikkulam road maintenance in Ward in Ward XVI of Kodumon GP 498067 12500 1120 90 Days D and above 04/02/20199 .00 AM 11/02/2019 6.00 PM 14/02/20191 1.00 AM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഓൺൈലനായി എല ാ േരഖകളം സമർിുകയും എാൽ നിിത സമയിനകം ഹാർ േകാികൾ സമർിാതിരിുകയും െച# കരാറുകാരുെ ട നിരത&ദവ)ം സർാരിേല് മുതൽകൂ,താ- . നിിത സമയിനുളളിൽ ലഭി/ി,0 എല ാ ദർഘാസുകളം നിിത സമയി2 തദവസരിൽ സിഹിതരായ കരാറുകാരുെ ട സാി3)ിൽ ഓൺൈലനായി തുറുതാ- . ദർഘാസിേനാെ ടാം നിിത തുക4ു0 നിരത&ദവ)വും ദർഘാ5 ഫീയും െന8് ബാ:ിം; മുേഖന ഓൺൈലനായി ഒ ടുേ=താ- . അല ാ പ@ം ദർഘാസുകൾ നിരസി4ുതാ- . . ദർഘാസുകൾ ഓൺൈലനായി മാ&തമാ- സമർി4േ=A . െന8് വർ് തകരാർ മൂലം ഉ=ാകു &പCനDൾ് െ ട=ർ സEീകരിുയാൾ ഉരവാദി ആയിരിുതല . ദർഘാ5 േഫാറDളം അനുബGേരഖകളം ദർഘാ5 സമർിാനു0 അവസാന തീയതി വെര ഇ െടൻഡ ർ െവKൈസ8ിൽ നിും സൗജന)മായി ഡ ൗൺേലാ െച#ാവുതാ- . നിർNിOട രീതിയിൽ ത#ാറാിയ ദർഘാസുകൾ നിിത സമയിനു മുPായി ഇ െ ടൻഡ ർ െവKൈസ8ിൽ അQ േലാ െച4തിരി4േ=താ- . &പിലിമിനറി എ&ഗിെമ2S , േകാൺ&ടാTേടU5 ൈലസൻ5 േകാി, ഇ -െപ4മ2S േഫാം, ആവശ)െ,ി,0 മ8 േരഖകൾ എിവ അQ േലാ െച#ാ ദർഘാസുകൾ യാെതാരു കാരണ വശാലും സEീകരിുതല . . &പിലിമിനറി എ&ഗിെമ2S , ൈലസൻ5 േകാി, ഇ -െപ4മ2S േഫാം, െ ടൻഡ ർ േഡ ാുെമ2S5 ,ആവശ)െ,ി,0 മ8 േരഖകൾ എിവകളെ ട ഒ റിജിനൽ ദർഘാ5 തുറു പരിേശാധിു സമയിനു മുPായി , രജിേYർ തപാൽ മുേഖനേയാ, 5പീ േപാY് മുേഖനേയാ സമർി/ിരി4േ=താ- . തപാൽ മുേഖനയു=ാകു കാലതാമസി2 െ ടൻഡ ർ @ണ ിു അധികാരി ഉരവാദി ആയിരിുതല . അല ാ പ@ം ദർഘാസുകൾ നിരസി4ുതാ- . ദർഘാ5 &പമാണ Dൾ ഇþെ ടൻഡ ർ െവKൈസ8ിൽ നിും സൗജന)മായി ഡ ൗൺേലാ െച#ാവുതാ- . Page 1 of 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ദർഘാ5 സEീകരി4ു ദിവസം ഏെത:ിലും കാരണ വശാൽ അവധിയായി &പഖ)ാപി4ു പ@ം െതാ,ടു &പവൃി ദിവസം ദർഘാ5 നടപടികൾ നടുതാ- . പുതുതായി ഏർെടുിയി,0 ചരു േസവന നികുതി ( GST) &പകാരമു0തും സർാർ കാലാകാലDളിൽ പുറെടുവിുതുമായ എല ാ ഉരവുകളം ഈ ദർഘാ5 &പകാരം &പസി3ീകരി/ി,0 &പവൃികൾ് ബാധകമായിരിുതാ-. നികുതി നിരുകളിൽ വർ3ന ഉ=ാകു പ@ം അA ഒ ടുുവാൻ കരാറുകാർ ബാധ)]രായിരിുതാ-. &പവൃികെള സംബGി/ വിശദവിവരDൾ &പവൃിസമയDളിൽ ap\n-k-̧  Hm^o-kv, അസിY^് എൻജിനീയറുെ ട കാര)ാലയം എിവിടDളിൽ നിോ http://tender.lsgkerala.gov.in/ pages/displayTender.php, എYിേമ8് നിരിൽ നിും 10 ശതമാനിലധികം കുറ_ നിര് കEാ,് െച# സാഹചര)ിൽ അധികമു0 കുറ_ നിരി2 ആനുപാതികമായി കരാർ വ4ു സമയ് െപർേഫാമൻ5 ഗ)ാര2റി വ4േ=തും &പ5തുത ഗ)ാര2റി തുക &പവൃി പൂർിയായ േശഷ ം മാ&തം തിരിെക നൽകുതുമാ- . െപർേഫാമൻ5 ഗ)ാര2റി തുക നാഷ ണ ൈല5 ബാ:ുകa , െ ഷ ഡ )ൂൾ ബാ:ുകa , &ടഷ റി എിവിടDളിൽ നിു0 ]ിര നിേ@പ സർ,ിഫി8കളാേയാ, പbായിൽ പണ മായി ഒ ടുിേയാ നൽകാവുതാ- . ഇതു കൂടാെത കരാർ തുകയുെ ട 5 ശതമാനം തുക െസക)ൂരി8ി ഡ ോസി8ായും ഒ ടുേ=താ- . ബി8െമൻ ഉപേയാഗി/0 &പവൃികൾ് ബി8െമൻ വാDിയതി2െറ ഒ റിജിനൽ ബിൽ കരാറുകാരൻ ലഭ)മാേ=താ-

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.