Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

lodror doart^ld roo$rroEd qodso$d ddd dgieo, OfficeoftheExecutiveEngineer, o3oeagilD aryort, zs$c3:rlr. Project Division, Chitradurga. Sri Sai Service Station I't Floor, Turuvanur Road, Chitradurga. Phone No: (O) 08194 230133, (Fax) 23029a,09449599458 (M) e-mail : kn-cht@pmgsv.nic.in xo8 S t300d EEo.3[{ - i o air: uo. E o. /o3o e. e. /?3 d) /qo ogd /ai o d d /2018 -19 / 49 5 Ooood:29l01/2019 dooruld ooa3".d ooa3"\&?ed ddaaA 6?o$F-"ed qodboJrd, o3oeasd" cryorl, a3$drrtr ddd) 2018-19de roOd aded (rpdo% o3neasd (oF6.a.&.) eJd*9eard: 3054- 04-337-r-12 oba dl Eddod d4 erQd.,q rad>rroorlsri dOoS*og rg$ iddr oloerdo$ doddodd$drn erdllOtu cerodQ eSodd$n epdr rb€ridodood oe^io d€otr ddzld dqe erd)Fod n-drgd.orod>otf dlaroodd dl dddodod Q-eArae[3 dq.9o$o$od ddo3renAd. oarto ds Craeadri dneor droaolo ddddbd cna;, iaordd d€olrod &€derondd^d. J.oJ J-d€d dlo&go$$d http://rvrvw.eproc.karnataka.gov.in di de,u6iej0,trdg Ooood:29.01.2019 ood ddobardloondd^d. ed"ro dr ddri ib droadd deJeoogood dsid ded iodsFl ddo$ud:d>. uod>rroO Sodd 8go$o$ cddrl9r tddodogJ. L uad>rroOoJr d5d) 1) booJ)od) soil dr09itr0odd69eobod aot^lano$dddee ddri d{ erzldrQ aad:rroo (durr .eodo[.sr do: 3514) 2) dradel+d oor drdridgrobod z3$drdr ooqgdr dco$ddri d{ eratdrQ ad:noo (dde qodog,se do: 3515) 3) d.n$aoern;1r Eoil Aqo$dd8oeo3 rgd:Ood drdddoendeo rgdrd ddd dd erQdd% uod:rroo (durr qodoU:e do: 3516) : 2. r30Cd dnd l) dn. 1s2.73 e1 2) dJo. 187.97 ei 3) dn. 187.e7 e* 5. t?il)rroon dDonG oe-m "a-d\gdoddd)ottr dlae[JFefde; egAd)do g. 4. q-d,gdra.p"oofdg eSodcf acsf oa$en€rldd>o doedu d>oad 6oaod: 29-01-2019, (10.30 Hrs) 5. acfoodd drad dodF8troa 56 (Week before submission of Tender) 04-02-2Ot9, (16.30 Hrs) 6. 4l8r doGd o3odcfddd:* online d::anodd XOIDd Ando$ Ooood 13-02-2019, (16.30 Hrs) 7. ooo€5 Ac6$. gdo$)d Oo"od q 16-02-2019, 11.00 (Hrs) u. erQF6 ?rFd\ sooD)- od?ou 2O-02-20t9, 15.00 (Hrs) D 2) 3) 4) s) 6) --2-- 1. adi19${ online d:rarooddde nQnded:. eddQ cddd$$4 z.dA:r erzld, d:oe.r oeDeJil$ab. S can airoG nQnz5e$. 2. oo$d Acdri9 Addd$$d rb8doadd: z.od: zroO scan airoG uptoad dadddddl. 3. d.oed.oedo3oeA nenaJTdeogi e3,oedoedo3oeA .aeros8o$O doooaobRd, dozsoo$d oos "aodOo$oonr .aerosdo$O $d: doeoded drdGEoo6d:d z.odde ddr rbSzioadd do$ o3odo"del Unrldbiud>dr. 4. d.erd.ercf.G.a. dgo3rod E riood adrrroO d,nrorrlogide terminate erd edd" boOd i$eri aod:rooil9d:o Odrdd drodde "add d:Srioodd: t3odcfdel grorfdbie-:: edFooRd>d)Ao. 5. dzid dJob8rroA Boz^lo{dq roo$raoe.:E "aod0o$d, oS.oeaoa &eJod, zSgid:dr ddd d$eoo$d:* iod6riu d:ooAdtdd. 6. rb8doadd oao$d xadtdrr, ad>rroooJ:drn dodoie.:r doood>d xod:drr dld> eterd ioddnne.r{9o rb3riendd xaa3:f,rrd$n Sodd &o$$d9$4 sdo:) eldrood rbgrioodod rb giio$${ oedenrbdd. 7" coo$d ?,3a,od$e: erdrood rb9rioadd uQrd addgd)* drog ddoJ:enrb{d:. aoo$daoA elddrrloododd rb€rioadd Qrd ece"rl$d:* €d{olenrbdd:. 8. rb8doadd> oJtod t3odddSoa*ddo en:z3daaA download droGEngoa:d>d. t3odd nQ$aari OdQg EMD 6nod_ddJ{ e-payment d:raroodd aal>raesd AodJabd, oiaeapa &1ni, e3jd:dr "dod aod3isJe$. dr d.rogrlg&4 md€id Soddd9ab* gdioxerorbdd. 9. uooorcd{o$ d Jrld; 2018-19de mO ddd{o$od "6qd. ido ocr:o ddd$b *.aF".t3.o$ab4 z-9rlooa6dAg. d.ox".03.o$d:* {idredaaA acd,o$ oe6od aad.gXerorbCd>. 10. edF eber* dr-{netsorefdod. XU/_ naabfeaed qo8&aJsd, o3oea;oa &q;od, z3dd>nr. dCo$$4 d:raD, oao3orzidd eQfoods;tr, d.ero.so.a.a., aSoi'tCo& ddd erdrroddd ng&d. dCo$.b{ de4Q6"0rls;,i, a3$ddr dg, z3$d>dr ddd srdroddd Xgtq de4 rJodcf uejr^io"ds ido Sodd Eids#o$$4 dd$ne)) tneod. deo$$4 erQe{d .aod0o$d. do.uo..ao. drd, oadmdd ddd erdrroddd n$,$d. dgo$${ dlaDu aooS:rbaardd eQtroOdcro, d.do., e3$drrtr ddori drob8roh iO:rd. dCo$$4 u-ooJrruoe.:d "aod&o$d, do.oo.so./a.deo.G. aryorl, d$d:dr7 oadcozid/ Addo{ "adOd dob8roA ds;,J&Ad. deo3:$4 ioooJrd roo$raood "aodboirf, do.oo.qo./o3oe6il" erDd&qrorl, a3$d>dr, a3$udd, bOo$.radr, d,oiddr, dragddd oorLo dnSaqd:. d.9o$$4 dso uosor d:6 gizod cQdoorls;b, a3$d:iir. d3o$$4 oddd>, de4 rbsdoodd nof, zs$ddr . deo$$d ddd ibdro46/eidd dg eQegd&, dildr a

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.