Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

:: ªÀgÀ¢ :: PÁªÀÄUÁj ºÉ¸ÀgÀÄ : «gÁd¥ÉÃmÉ - É̈ÊAzÀÆgÀÄ gÁdå ºÉzÁÝj À̧ASÉå: 27 (238.30-240.85, 241.00-241.10, 241.60-241.90, 241.99-242.10, 244.2425- 244.58, Q.«ÄÃ) ªÁ¶ðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ : 3054-03-337-0-05-200 gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ: gÀÆ. 15.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ. --- ~ -- F gÀ̧ ÉÛAiÀÄÄ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀiÁVzÀÄÝ, Q.«Äà 233.67 jAzÀ 285.50 £Éà Q.«Äà ªÀgÉUÉ F G¥À«¨sÁUÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀÄ. À̧zÀj gÀ Ȩ́ÛAiÀÄÄ ªÀÄ É̄£Ár£À Cw ºÉZÀÄÑ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. À̧gÁ À̧j 2000-3000mm ªÀļÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, À̧zÀj gÀ̧ ÉÛAiÀÄ Q.«ÄÃ. 238.30- 240.85, 241.00-241.10, 241.60-241.90, 241.99-242.10, 244.2425-244.58,Q.«Äà ªÀgÉUÉ dAUÀ¯ï vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, zsÀgÉ PÀĹvÀ¢AzÀ ªÀÄÄaÑgÀĪÀ ZÀgÀArAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ À̧ĪÀÅzÀÄ, qÁA§gÀÄ ªÉÄà É̄äöÊAiÀÄ°è UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß qÁA§gÀÄ ¥ÁåZï ªÀiÁr C©üªÀȢݥÀr À̧ĪÀÅzÀÄ, ºÁ¤AiÀiÁzÀ ªÉÆÃj ªÀÄgÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÀ Ȩ́ÛAiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£À À̧AZÁgÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁVqÀ®Ä CAzÁf£À°è C£ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ̄ ÁVzÉ. DzÀÄzÀÝjAzÀ ªÉÄð£À J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð» À̧®Ä GzÉÝò¹ gÀ̧ ÉÛAiÀÄ£ÀÄß À̧ÄUÀªÀÄ À̧AZÁgÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁVqÀ®Ä 2018-19£Éà ¸Á°£À É̄PÀÌ ²Ã¶ðPÉ “3054-03-337-0-05-200 gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ” gÀrAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉÆArzÀÄÝ ®¨sÀå«gÀĪÀ C£ÀÄzÁ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV gÀÆ. 15.00 ®PÀëUÀ½UÉ CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj À̧¯ÁVzÉ. À̧zÀj ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄÄ ªÀÄ É̄£Ár£À WÀlÖ ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÁæzÉòPÀ ºÉZÀÄѪÀj ±ÉÃPÀqÁ 5£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ CAzÁf£À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ zsÀÈrÃPÀj¹zÉ. CzÀgÀAvÉ ªÉÄîÌAqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð» À̧®Ä CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 2018-19£Éà ¸Á°£À É̄ÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ, zÀQët ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄAvÉ vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj M¦à¹zÉ. ±ÁSÁ¢üPÁj À̧ºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï É̄ÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV, §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d®¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ, £ÀA 4£Éà G¥À «¨sÁUÀ, PÉÆ¥Àà

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.