Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ºÉ À̧gÀÄ: PÉÆ¥Àà vÁ®ÆèPÀÄ PÉÆ¥Àà ¤jÃPÀëuÁ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÁ¶ðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÁªÀÄUÁj CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ : gÀÆ, 6.00 ®PÀë. ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ : 2059-80-053-4-00-200 (AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ) :: «ªÀgÀªÁzÀ ªÀgÀ¢ :: aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯Éè, PÉÆ¥Àà vÁ®ÆèQ£À°ègÀĪÀ ¤jÃPÀëuÁ ªÀÄA¢gÀªÀÅ PÉÆ¥Àà ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ªÁå¦ÛUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. F ¸Á°£À ¨sÁj ªÀļɬÄAzÁV PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÁѪÀtÂAiÀÄÄ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ vÉêÁA±À¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. PÀlÖqÀzÀ §tÚ ªÀiÁ¹ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Ü¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ¥Àà ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀªÀÅ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ d£Àä ¸ÀܼÀPÉÌ ºÀwÛgÀ«zÀÄÝ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÁ¹UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ PÉÃAzÀæ, gÁdå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀiÁAUÀ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UÀtå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĸÀfÓvÀªÁV EqÀĪÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ 2018-19£Éà ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ ²Ã¶ðPÉ 2059 AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁªÀÄUÁjUÉ CªÀ±ÀåPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ gÀÆ. 6.00 ®PÀëUÀ½UÉ CAzÁd£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀªÀÅ ªÀįɣÁr£À°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ ªÀÄÆ® zÀgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±ÉÃPÀqÀ 5£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV ¥ÀjUÀt¹ CAzÁf£À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ zÀÈrüÃPÀj¹zÉ. À̧zÀj CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è CªÀ±ÀåPÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ 2016-17£Éà ¸Á°£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉ, zÀQët ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ zÀgÀzÀAvÉ vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃj ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ EAf¤AiÀÄgï ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV, §AzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À£ÁqÀÄ d® ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ, £ÀA 4£Éà G¥À « s̈ÁUÀ, PÉÆ¥Àà. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ (f É̄è)

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.