Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 | P a g e ªÁAiÀĪÀå PÀ£ÁðlPÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ, UÀzÀUÀ«¨sÁUÀ UÀzÀUÀ. 1. ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ, UÀzÀUÀ « s̈ÁUÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ, SÁ°AiÀiÁUÀ°gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ CAzÀgÉ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ, SÁAiÀÄA ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀĽUÉUÀ½UÉ LzÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ ºÁUÀÆ ºÀt vÉvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄrAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝt / ¹§âA¢ «±ÁæAw UÀȺÀ / ±ËZÁ®AiÀÄ / ªÀÄÆvÁæ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀéZÀÑvÁ PÉ®¸ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ CªÀ¢üUÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉzÁgÀgÀ£ÀÄß ¯ÉʸÀ£ïì DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÄÌUÉƽ¸À®Ä, E-¥ÀæPÀÆågÀªÉÄAmï ªÀÄÆ®PÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹, E-mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÉ. 2. PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃjgÀĪÀgÀÄ / ¯ÉʸÀ£ïì ±ÀÄ®Ì ¨ÁQ EzÀݪÀgÀÄ / £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ, E-mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CºÀðjgÀĪÀÅ¢®è. 3. PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀgÀÄ / PÀ¥ÀÄà ¥ÀnÖAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀVzÁgÀgÀÄ E-mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀvÀPÀÌzÀ®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É E-mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ°è, CAvÀºÀªÀgÀ E.JªÀiï.r ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁQPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 4. ©qïzÁgÀgÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ, G¥ÀºÁgÀ UÀȺÀUÀ½UÉ, ±ËZÁ®AiÀÄ & ªÀÄÆvÁæ®AiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è£À ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ, ºÁ°£À PÉÃAzÀæPÉÌ, zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæPÉÌ, £Átå ZÁ°vÀ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæPÉÌ ºÁUÀÆ ¢éZÀPÀæ/PÁgï ¤®ÄUÀqÉUÉ vÀªÀÄä ©qï£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä D ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀªÉà ©qï ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ ©qïzÁgÀgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ / ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. 5. ¸ÀzÀj E-mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÁtÂdå PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EªÉÃAiÉÆà CzÉà ¹ÜwAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ® ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. 6. vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è£À J¯Áè §UÉAiÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ½UÉ/ ¢é-ZÀPÀæ, PÁgï ¤®ÄUÀqÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, FUÁUÀ¯Éà vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, UÀÄgÀÄw¹zÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À £ÀPÉëAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆÃlð¯ïzÀ°è C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ©qïzÁgÀjUÉ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀ/ºÀAaPÉ ªÀiÁrzÀ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß (PÁªÀÄUÁj/DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ) AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÀºÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ PÁ¬ÄÝj¹PÉÆArzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ©qÀÄØzÁgÀgÀÄ §zÀÞgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄw¹zÀ/¤UÀ¢¥Àr¹zÀ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀªÁ£ÀVzÁgÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀ ©qïzÁgÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ Rað£À°è vÁvÁÌ°PÀ ±Éqï ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀªÀgÀÄ «zÀÄåvï ºÁUÀÆ ¤Ãj£À ¸ÀA¥ÀPÀð vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ¥ÀqÉzÀÄ CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ vÁvÁÌ°PÀ ±Éqï£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ Rað£À°èAiÉÄà vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 7. PÁ®PÁ®PÉÌ §zÀ¯ÁUÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ / PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ / ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ½UÉ ©qïzÁgÀgÀÄ &¥ÀgÀªÁ£ÀVzÁgÀgÀÄ §zÀÞgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 8. ©qïzÁgÀgÀ µÀgÀwÛ£À mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ̧ À®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®èzÉà mÉAqÀgï ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹gÀĪÀ CºÀð mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ CAVÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 9. ©qïzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀĽUÉUÉ CxÀªÁ MAzÀÄ mÉAqÀgïPÉÌ MAzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£À ©qïUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. 10. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ©qïzÁgÀgÀÄ E-¥ÉÆlð¯ï£À DyðPÀ ©qï£À°è ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ©qï ªÉÆvÀÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ DVzÀÝ°è, E-¥ÉÆÃlð¯ï£À DyðPÀ ©qï ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ̧ À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 11. E-¥ÉÆæPÀÆågÀªÉÄAmï ªÀÄÆ®PÀ ¤UÀ¢vÀ CªÀ¢üAiÉƼÀUÁV Cfð ¸À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GAmÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁAwæPÀ zÉÆõÀUÀ½UÉ ªÁ.PÀ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è. E-mÉAqÀgï¥ÀæPÀluÉ ¸ÀASÉå: 03/19 gÀ µÀgÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 2 | P a g e 12. E-¥ÀæPÀÆågÀªÉÄAlgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀªÀgÀÄ/E-mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ, PɼÀPÀAqÀ CUÀvÀå zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï£À°è C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ¨ÉÃQgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ 5.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.