Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

C¢üÃPÀëPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ, ¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á. E¯ÁSÉ, É̈¼ÀUÁ« ªÀÈvÀÛ, É̈¼ÀUÁ« EªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 19.02.2019 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁºÀß 5.00 WÀAmÉUÉ ªÀÈvÀÛ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À s̈ÁAUÀtzÀ°è dgÀÄVzÀ É̈¼ÀUÁ«/aPÉÆÌÃr/ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl « s̈ÁUÀzÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ª ÀÈvÀÛ ªÀÄlÖzÀ “CAzÁdÄ ¥Àj²Ã®£Á ¸À«Äw (E.Dgï.¹)” À̧ s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀĪÀ½PÉUÀ¼ÀÄ. ºÁdjzÀÝ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ̧ Àå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ:-. PÀæ.. ¸ÀA ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄzÉÝ : PÀbÉÃj 1. ²æÃ.ºÉZï.¸ÀÄgÉñÀ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÈvÀÛ ªÀÄlÖzÀ CAzÁdÄ ¥Àj²Ã®£Á ¸À«Äw (E.Dgï.¹) ªÀÄvÀÄÛ C¢üÃPÀëPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ, ¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á. E¯ÁSÉ, ªÀÈvÀÛ, ¨É¼ÀUÁ«. 2. ²æÃ.¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ºÀÄ®PÁ¬Ä PÁ¤EA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ Md¸ÁE «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ« 3. ²æÃ.«.J£ï.¥Ánî PÁ¤EA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ Md¸ÁE «¨sÁUÀ, aPÉÆÌr (¥Àæ) 4. ²æÃ.VqÀzÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ PÁ¤EA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ Md¸ÁE «¨sÁUÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl 5. ²æÃ.JªÀiï.J.ªÀÄAUÀ¼ÀªÁqÉ PÁ¤EA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ Md¸ÁE «¨sÁUÀ, UÀÄ.¨sÀ. «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ« 6. ²æÃ. JA.JA.¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ vÁAwæPÀ À̧ºÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ Md¸ÁE, ªÀÈvÀÛ, ¨É¼ÀUÁ« ºÁdjzÀÝ EvÀgÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ:- PÀæ..¸ÀA ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄzÉÝ : PÀbÉÃj 1. ²Ã.JªÀiï.©.PÀÄ®PÀtÂð ¸ÀPÁEA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E, G¥À «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ« 2. ²æÃ.Dgï.J.UÁtUÉÃgÀ ¸ÀPÁEA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E, G¥À «¨sÁUÀ, UÉÆÃPÁPÀ 3. ²æÃ.©.©. É̈ÃqÀQºÁ¼À ¸ÀPÁEA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E, G¥À «¨sÁUÀ, aPÉÆÌÃr 4. ²æÃ.eÉ.J.»gÉêÀÄoÀ ¸ÀPÁEA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E, G¥À «¨sÁUÀ, dªÀÄRAr 5. ²æÃ.Dgï.PÉ.¤AUÀ£ÀÆgÉ ¸ÀPÁEA.gÀÄ, ¯ÉÆçA. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E, G¥À «¨sÁUÀ, gÁAiÀĨÁUÀ ¸À s̈ÉUÉ ºÁdgÁzÀ J®è C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV ¸ÁéUÀw¸ÀĪÀzÀgÉÆA¢UÉ ¸À̈ sÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü̧ À¯Á¬ÄvÀÄ. PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ, ¯ÉÆÃ.§A. ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á. E¯ÁSÉ «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ«/aPÉÆÌr/¨ÁUÀ®PÉÆÃl EªÀgÀÄ F PɼÀV£À CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÁvÀäPÀ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÁV ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV “CAzÁdÄ ¥Àj²Ã®£Á ¸À«Äw” ªÀÄÄAzÉ ªÀÄAr¹zÀgÀÄ. «µÀAiÀÄ ¸ÀÆa - (1) PÁªÀÄUÁjAiÀÄ «ªÀgÀ Construction of Govt P.U. College at Hirebagewadi Village in Belagavi Rural Constituency in Belagavi Taluka in Belagavi District ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ 2018-19 £Éà ¸Á°£À 4202-01-202-1-05-386 (Plan) NABARAD RIDF-XXIV CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 96.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ Construction of Govt P.U. College at Hirebagewadi Village in Belagavi Rural Constituency in Belagavi Taluka in Belagavi District PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ 2018-19 £Éà ¸Á°£À 4202-01-202-1-05-386 (Plan) NABARAD RIDF-XXIV CrAiÀÄ°è gÀÆ. 96.00 ®PÀëUÀ¼À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛzÉÆA¢UÉ C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉÆArzÉ. CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è F PɼÀV£À CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ vÁAwæPÀ ªÀÄAdÆgÁw PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀgÀÄ, ¯ÉÆÃ.§A.ªÀÄvÀÄÛ M.d.¸Á.E¯ÁSÉ, «¨sÁUÀ, ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀÄ ¸À s̈ÉUÉ «ªÀj¹zÀgÀÄ. 1) Excavation 2) PCC 1:4:8 3) WCR masonary 4) RCC M20 for footing, clumn, lintel beam, slab, staircap 5) TMT steel 6) BBM CM 1:4 7) Mathi/Nandi wood frames 8) 12 mm thick internal CM 1:4, 18 mm thicl external CM 1:4 for plastering 9) Salwood frames, Honnewood shutters for doors 10) 2 coat plastic emulsion for internal 2 coat antifungal paint for external 11) Door & windows enamel paint 1) Granite tiles flooring for rooms & granite flooring for corridors 12) Water proffing 13) MS/stainless steel handrails 14) Anti termite treatment 15) Providing electrfication F PÁªÀÄUÁjAiÀÄ CAzÁdÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è ªÀiÁrgÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÉAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÄÖ CAzÁdÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÁwUÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. «µÀAiÀÄ ¸ÀÆa - (2) PÁªÀÄUÁjAiÀÄ «ªÀgÀ Construction of Govt P.U. Collage at Vadagavi in Belagavi South Constituency in Belagavi Taluka in Belagavi District under NBARD RIDF-XXIV ¯ÉPÀÌ ²¶ðPÉ 2018-19 £Éà ¸Á°£À 4202-01-202-1-05-386 (Plan) NABARAD RIDF-XXIV CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 96.00 ®PÀëUÀ¼ÀÄ Construction of Govt P.U. Collage at Vadagavi in Belagavi South Constituency in Belagavi Taluka in Belagavi District under NBARD RIDF-XXIV PÁªÀÄUÁjAiÀÄÄ 2018-19 £Éà ¸Á°£À 4202-01-202-1-05-386 (Plan) NABARAD RIDF-XXIV CrAiÀÄ°è gÀÆ. 96.00 ®PÀëUÀ¼À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛzÉ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.