Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Forest Department

Karnataka

 • Opening Date

  05 Mar 2019

 • Closing Date

  30 Mar 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  ₹ 52,000

Summary

Providing The Services Of Computer Operator, Literate Assistant, Drivers For Light Vehicles, Peon Works At Division Office & Range Offices Of Social Forestry Division, Udupi For The Year 2019-20.

1 Tender notification 2019-20 ¸ÀASÉå:GC¸ÀA/¸ÁC«G/¹.Dgï.27/2018-19 ¢£ÁAPÀ:28.02.2019 jUÉ, ªÁvÁð¢üPÁj, f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ, GqÀĦ. ªÀiÁ£ÀågÉÃ, ****** 2019-20£Éà ̧ Á°£À°è ̧ ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, GqÀĦ PÀZÉÃj ªÀÄvÀÄÛ C¢üãÀ ªÀ®AiÀÄ PÀZÉÃjUÀ½UÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ªÀÄÆ®PÀ ««zsÀ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ §UÉÎ E-¥ÉÆæPÀÆågï ªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ:30.03.2019 gÀAzÀÄ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, ¸À¢æ mÉAqÀj£À ºÀvÀÄÛ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ®VÛÃPÀj¹zÉ. ªÉÄð£À G¯ÉèÃRzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß GqÀĦ, f¯ÉèAiÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ºÉÆgÀr¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. vÀªÀÄä «±Áé¹, G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, GqÀĦ. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, SOCIAL FORESTRY DIVISION , UDUPI. CgÀtå E¯ÁSÉ zÀÆgÀªÁtÂ/phone:0820-2574944 ¥sÁåPïì /Fax : 0820-2574944 E-ªÉÄïï/E-mail : dcfudp@ gmail.com :dcfudp@dataone.in ‘gÀdvÁ¢æ’, “¹” ¨ÁèPï, 1£Éà ªÀĺÀr, ªÀÄtÂ¥Á® - 576104,GqÀĦ f¯Éè. “Rajatadri”, “C” Block, 1st Floor, MANIPAL- 576104, Udupi District. «µÀAiÀÄ : 2019-20£Éà ¸Á°£À PÁªÀÄUÁjUÀ¼À §UÉÎ À̧AQë¥ÀÛ mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ. G¯ÉèÃR : PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÀ¼À°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ DzÁåzÉñÀ 2000-Crð£É£ïì £ÀA. r¦JJ¯ï:29:±Á¸À£À: 1999, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:19-08-2000 2 Tender notification 2019-20 ¸ÀASÉå:GC¸ÀA/¸ÁC«G/¹.Dgï.27/2018-19. ¢£ÁAPÀ:28.02.2019 jUÉ : f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè mÉAqÀgï §Ä¯Én£ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, GqÀĦ f¯Éè. ªÀiÁ£ÀågÉÃ, ****** 2019-20£Éà ¸Á°£À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, GqÀĦ PÀZÉÃj ªÀÄvÀÄÛ C¢üãÀ ªÀ®AiÀÄ PÀZÉÃjUÀ½UÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ªÀÄÆ®PÀ ««zsÀ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ §UÉÎ E-¥ÉÆæPÀÆågï ªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:30.03.2019 gÀAzÀÄ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, ¸À¢æ mÉAqÀj£À ºÀvÀÄÛ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ®VÛÃPÀj¹zÉ. ªÉÄð£À G¯ÉèÃRzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. vÀªÀÄä «±Áé¹, G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, GqÀĦ. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS, SOCIAL FORESTRY DIVISION , UDUPI. CgÀtå E¯ÁSÉ zÀÆgÀªÁtÂ/phone:0820-2574944 ¥sÁåPïì /Fax : 0820-2574944 E-ªÉÄïï/E-mail : dcfudp@ gmail.com :dcfudp@dataone.in ‘gÀdvÁ¢æ’, “¹” ¨ÁèPï, 1£Éà ªÀĺÀr, ªÀÄtÂ¥Á® - 576104,GqÀĦ f¯Éè. “Rajatadri”, “C” Block, 1st Floor, MANIPAL- 576104, Udupi District. «µÀAiÀÄ : 2019-20£Éà ¸Á°£À PÁªÀÄUÁjUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀAQë¥ÀÛ mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ. G¯ÉèÃR : PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉUÀ¼À°è ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ DzÁåzÉñÀ 2000- Crð£É£ïì £ÀA. r¦JJ¯ï:29:±Á¸À£À: 1999, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:19-08-2000 ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß : 1. UËgÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄÄRå CgÀtå ̧ ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå), CgÀtå ¨sÀªÀ£À, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wUÁV ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. 2. UËgÀªÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄRå CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛ, C¼À¥É ¥ÀrÃ®Ä ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wUÁV ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. 3. mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÉÆA¢UÉ F «¨sÁUÀzÀ J¯Áè ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ»wUÁV ºÁUÀÆ ªÁå¥ÀPÀ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. .....2 3 Tender notification 2019-20 4. £ÉÆAzÁ¬ÄvÀ J¯Áè UÀÄwÛUÉzÁgÀjUÉ. 4 Tender notification 2019-20 ¸ÀASÉå:GC¸ÀA/¸ÁC«G/¹.Dgï.27/2018-19. ¢£ÁAPÀ:28.02.2019 E-mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ «µÀAiÀÄ: 2019-20£Éà ¸Á°£À°è GqÀĦ ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå « s̈ÁUÀ PÀZÉÃj ºÁUÀÆ C¢üãÀ ªÀ®AiÀÄ PÀZÉÃjUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è CUÀvÀå«gÀĪÀ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ, °¦PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ, dªÁ£

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.