Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\e-tender 2019-20 advance works.docx G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, 2018-19£Éà ¸Á°£À°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ««zsÀ CgÀtå PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C¯ÁàªÀ¢ü E-mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ, ¸ÀASÉå-J/©AiÀÄÄr/mÉAqÀgï/ªÀÄÄPÁ/¹Dgï-31/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ 2018-19£Éà ¸Á°£À°è vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå « s̈ÁUÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ M¼À¥ÀqÀĪÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è F PɼÀPÀAqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉwÛPÉƼÀî®Ä 2018-19£Éà ¸Á°UÉ F « s̈ÁUÀzÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹zÀ CgÀtå UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ E-¥ÉÆmïð¯ï£À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV mÉAqÀgï zÁR°¸À®Ä DºÁ餹zÉ. PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ PÁªÀÄUÁj «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ ºÉ.UÉ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5% ) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ s̈Àwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ s̈Àwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸ÀÄ ªÀ ¥Áæ¢üPÁg À 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I PÁA¥Á ªÀÄÄAUÀqÀ PÁªÀÄUÁj 1. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ « s̈ÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå- J/©AiÀÄÄr/mÉAqÀg ï/ªÀÄÄPÁ/¹Dgï- 31/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 §ÄPÁÌ¥ÀlÖt ªÀ®AiÀÄzÀ §ÄPÁÌ¥ÀlÖt J¸ï.J¥sï ¨ÉÆÃgÀ£Á¼ÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1gÀ°è ¨ÁèPï-1gÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸À®Ä (ANR Model) 2018-19£Éà ¸Á°£À°è 25 ºÉ. ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ UÀr UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉUÉ, eÁ£ÀĪÁgÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ PÀAzÀPÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄtÄÚ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ (Trench) PÀAzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8 X 12 C¼ÀvÉAiÀÄ s¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 7.630 19075 21-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 21-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-03-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 2 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\e-tender 2019-20 advance works.docx PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ PÁªÀÄUÁj «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ ºÉ.UÉ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5% ) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ s̈Àwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ s̈Àwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸ÀÄ ªÀ ¥Áæ¢üPÁg À 2. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ « s̈ÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå- J/©AiÀÄÄr/mÉAqÀg ï/ªÀÄÄPÁ/¹Dgï- 31/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 §ÄPÁÌ¥ÀlÖt ªÀ®AiÀÄzÀ §ÄPÁÌ¥ÀlÖt J¸ï.J¥sï ¨ÉÆÃgÀ£Á¼ÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1gÀ°è ¨ÁèPï-2 gÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2019£Éà ªÀļÉUÁ®zÀ°è £ÉqÀÄvÉÆÃ¥ÀÄ ¨É¼É¸À®Ä (ANR Model) 2018-19£Éà ¸Á°£À°è 25 ºÉ. ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ UÀr UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉUÉ, eÁ£ÀĪÁgÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ PÀAzÀPÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄtÄÚ ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁªÀÄUÁj PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, AiÀiÁAwæÃPÀÈvÀ (Trench) PÀAzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸À¸Àå PÉëÃvÀæzÀ°è 8 X 12 C¼ÀvÉAiÀÄ s¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 7.630 19075 21-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 21-2-2019 jAzÀ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-03-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-03-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 3. G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ « s̈ÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå- J/©AiÀÄÄr/mÉAqÀg ï/ªÀÄÄPÁ/¹Dgï- 31/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 §ÄPÁÌ¥ÀlÖt ªÀ®AiÀÄzÀ §ÄPÁÌ¥ÀlÖt J¸ï.J¥sï ¨ÉÆÃgÀ£Á¼ÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1gÀ°è ¨ÁèPï-3 gÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.