Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Forest Department

Karnataka

 • Opening Date

  26 Feb 2019

 • Closing Date

  11 Mar 2019

 • Tender Amount

  ₹ 1,27,877

 • EMD

  ₹ 3,197

Reminder

Follow

Download
Summary

Engaging Computer Operatorlit Asst For For Asst Conservator Of Forest Office Tiptur Sub Division Tiptur Range 1 No S During 2019

1 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\out source final 19-20.docx G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ, 2017-18£Éà ¸Á°£À°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ««zsÀ CgÀtå PÁªÀÄUÁjUÀ¼À C¯ÁàªÀ¢ü mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ, ¸ÀASÉå-J/©AiÀÄÄr/ºÉÆ.UÀÄ/mÉAqÀgï/¹Dgï-44/2018-19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ E-¥ÉÆmïð¯ï£À°è ¯Éçgï PÀAmÁæPÀÖgï ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ««zsÀ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ mÉAqÀgï DºÁ餹zÉ. CºÀð UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ E-DqÀ½vÀ PÉÃAzÀæ CxÀªÁ ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.erpoc.karnataka.gov.in £À°è ¥ÀæPÀn¹zÀAvÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E-mÉAqÀgïUÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ PÀbÉÃj ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ ºÁUÀÆ mÉAqÀgï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ. PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5%) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸À ĪÀ ¥Áæ¢üPÁ gÀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I °¦PÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ/PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ 1 G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁ j ¥ÁæzÉòPÀ «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå- J/©AiÀÄÄr/ºÉÆ. UÀÄ/mÉAqÀgï/¹D gï-44/2018- 19, ¢£ÁAPÀ: 21-02-2019 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ-5 ¸ÀASÉå 6.394 15985 21-2-2019 jAzÀ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 21-2-2019 jAzÀ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-3-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 2 UÀÄ©â ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 3 PÀÄtÂUÀ¯ï ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 4 w¥ÀlÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 5 aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 6 ²gÁ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 7 PÉÆgÀlUÉgÉ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 8 ¥ÁªÀUÀqÀ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 9 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, w¥ÀlÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ, w¥ÀlÆgÀÄ 1 ¸ÀASÉå 1.279 3197 2 f:\forest 1\dcf-1\eeranna sup\tender 2019-20\out source final 19-20.docx PÀæ ¸ÀA mÉAqÀgï ºÉÆgÀr¹zÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ mÉAqÀgï PÀæªÀiÁAPÀ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀV¸ÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀÄ «ªÀgÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ/ (gÀÆ.®PÀë UÀ¼À°è) E.JA.r. ªÉÆvÀÛ (gÀÆUÀ¼À°è) (±ÉÃ.2.5%) mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÁV Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï ¥sÁgÀAUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄ mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸À ĪÀ ¥Áæ¢üPÁ gÀ II. ®WÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀÅzÀÄ 10 G¥À CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁ j ¥ÁæzÉòPÀ «¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå- J/©AiÀÄÄr/ºÉÆ. UÀÄ/mÉAqÀgï/¹D gï-64/2017- 18, ¢£ÁAPÀ: 19-05-2018 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 21-2-2019 jAzÀ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 21-2-2019 jAzÀ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ 11-3-2019 ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉUÉ 12-3-2019 ¸ÀAeÉ 4.01 UÀAmÉUÉ G .C .¸À A. vÀ Ī ÀÄP ÀÆ gÀÄ 11 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ 1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 12 vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 13 UÀÄ©â ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 14 PÀÄtÂUÀ¯ï ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 15 w¥ÀlÆgÀÄ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 16 aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 17 §ÄPÁÌ¥ÀlÖt ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 18 ªÀÄzsÀÄVj ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 19 PÉÆgÀlUÉgÉ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 20 ²gÁ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 21 ¥ÁªÀUÀqÀ ªÀ®AiÀÄ-1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 22 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CgÀtå ¸ÀAgÀPÀëuÁ¢üPÁj, w¥ÀlÆgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ, w¥ÀlÆgÀÄ 1 ¸ÀASÉå 1.206 3015 3 f:\forest 1\dcf-1\eera

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.