Get tender documents at just ₹299 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender
Promotion Banner

Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited Tender

View complete overview of Karnataka Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited Tender

Costs

Summary

Tender For Milk Procurement Route Odinala

Description

Scription for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user this is tender description for unregistered user

Contact

 • Tender Id

  Unregistered TenderId
 • Tender No

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Tender Authority

  Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User Data for unregistered User
 • Purchaser Address

  Authority for unregistered User
 • Email

  Data for unregistered User
 • Website

  wwww.unregistereduser.com
https://bit.ly/2CwXEFJ
https://bit.ly/3i03IXC

1 zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÀPÁj ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ MPÀÆÌl ¤., PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 575005 £ÀA:zÀPÀºÁM:±ÉÃ. ªÀÄvÀÄÛ vÁA: 4223 :2019-20 ¢£ÁAPÀ: 28-08-2019 :mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ: MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®Ä ̧ ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ, PÀgÀÄUÀ¼À ¥À±ÀÄ DºÁgÀ ̧ ÁUÁtÂPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ- §AmÁé¼À ªÀ®AiÀÄPÉÌ ¥À±ÀÄDºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ªÁºÀ£À MzÀV¸À®Ä zÉéöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ £ÀqȨ́ À®Ä D À̧QÛAiÀÄļÀî ªÁºÀ£À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ©qï ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï ªÉ̈ ï Ȩ́Êmï www.eproc.karnataka.gov.in. ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß qË£ï É̄ÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-2019 gÀ ¸ÀAeÉ 04 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ ¸À°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ. ¢£ÁAPÀ 16-09-2019 É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ, vÁAwæPÀ mÉAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 19-09-2019 gÀ É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁtÂdå mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ À̧̈ sÁAUÀt, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ºÁ®Ä MPÀÆÌl, PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-5 E°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt À̧ASÉå: 0824-2230042. 1. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀð:- PÀæ. À̧A. ªÀiÁUÀðzÀ À̧AQë¥ÀÛ «ªÀgÀ ¢£ÀªÀ» Q.«ÄÃ. ªÁºÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð (l£ï) ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt (gÀÆ.) UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÃjUÉ 1. «ÄeÁgÀÄ 115 3 35,000/- 01.10.2019 2. PÀƼÀÆgÀÄ 106 3 35,000/- 01.10.2019 ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ ²ÃxÀ°ÃPÀgÀt PÉÃAzÀæPÉÌ 3. Nr¯Áß¼À 176 3 35,000/- 01.10.2019 4. ¸ÀĪÀtð 90 3 35,000/- 01.10.2019 ªÀÄtÂ¥Á® qÉÃj 5. PÀÄZÀÆÑgÀÄ 172 3 35,000/- 01.10.2019 2. ¥À±ÀÄ DºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÁ ªÀiÁUÀð:- UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 01.12.2019 jAzÀ 1) 1) zsÁgÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ 384 Q.«ÄÃ. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 171 ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ 2) ºÁ¸À£À ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ ²gÁr ªÀiÁUÀðªÁV-167 Q.«ÄÃ. ªÀÄrPÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV-242 Q.«ÄÃ. 3)²PÁj¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-270 Q.«ÄÃ. 4)vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f É̄è- UÀÄ©â ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ -277 Q.«ÄÃ. 5) gÁd£ÀPÀÄAmÉ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-377 Q.«ÄÃ. 1. PÀgÀÄUÀ¼À ¥À±ÀÄDºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀt«Ä±Àæt ¸ÁUÁtÂPÁ ªÀiÁUÀð : PÀæ. À̧A «ªÀgÀ ¨sÀzsÀævÁ oÉêÀt 1) ºÁ¸À£À ¥À±ÀÄDºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f É̄èAiÀÄ (nææ¦àUÉ ¸ÀgÁ¸Àj 267 Q.«ÄÃUÀ¼ÀAvÉ ) ªÀÄvÀÄÛ GqÀĦ f É̄èAiÀÄ (nææ¦àUÉ ¸ÀgÁ¸Àj 324 Q.«ÄÃUÀ¼ÀAvÉ ) J¯Áè ²©gÀ PÀbÉÃjUÀ½UÉ PÀgÀÄUÀ¼À ¥À±ÀÄDºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀt«Ä±ÀætªÀ£ÀÄß 10 l£ï ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. gÀÆ. 50,000/- UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ: ¢£ÁAPÀ 01.10.2019 2 1. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ, PÀgÀÄUÀ¼À ¥À±ÀÄDºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ gÀÆ.10,000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ- ªÀ®AiÀÄPÉÌ ¥À±ÀÄDºÁgÀ ̧ ÁUÁtÂPÉUÉ gÀÆ.30,000/- UÀ¼À£ÀÄß E.JA.rAiÀÄ£ÀÄß E-¥ÉêÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ̧ À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 2. mÉAqÀgÀÄ À̧°ȩ̀ ÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄwÛUÉUÉ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 3. mÉAqÀgÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ ¥Á£ï PÁqïð PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉÆA¢zÀÄÝ, 2018-19 gÀ ªÀÈwÛ vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß mÉAqÀgÀÄ vÁAwæPÀ ¨sÁUÀ-1 gÀ eÉÆvÉ ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 4. ºÁ° UÀÄwÛUÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è NqÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj mÉAqÀjUÉ À̧°ȩ̀ À̈ ÁgÀzÀÄ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ Cfð ̧ À°ȩ̀ ÀĪÀÅ¢zÀÝ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ̧ À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 5. ºÁ°Ã ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Rjâ¹ MPÀÆÌlPÉÌ À̧PÁ®zÀ°è MzÀV¸À®Ä ¹zÀÞjzÀÝ°è ºÉƸÀ ªÁºÀ£ÀzÀ Rjâ PÉÆmÉñÀ£ï eÉÆvÉ mÉAqÀgÀÄ Cfð À̧°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ. 6. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ GPRS ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ĪÀÅzÀÄ. 7. DºÁgÀ À̧ÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ PÁ¬ÄzÉ 2006 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀr gÀavÀªÁzÀ 2011 gÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ (Food Safety & Standards Act 2006, Rules 2011) ̈ sÁgÀwÃAiÀÄ DºÁgÀ ̧ ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ( É̄ʸɣïì) ¥ÀqÉzÀÄ ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 8. MPÀÆÌlzÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ MPÀÆÌlPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀÄĵÀÌgÀ / UÀ̄ ÁmÉ / C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄ mÉAqÀgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß wgÀ̧ ÀÌj¸ÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß À̧«ÄwAiÀÄÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. 9. CfðAiÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV CfðzÁgÀgÀ EwÛÃa£À s̈ÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ̧ ÀĪÀÅzÀÄ. 10. ««zsÀ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, À̧zÀj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß www.eproc.karnataka.gov.in. ªÉ̈ ï Ȩ́Êmï£À°è ¥ÀæP

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.