Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Most viewed tenders

Recently Added tenders

Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Limited

Karnataka

 • Opening Date

  28 Jan 2019

 • Closing Date

  08 Feb 2019

 • Tender Amount

  Refer document

 • EMD

  ₹ 10,000

Reminder

Follow

Download
Summary

Tender For Milk And Milk Product Distribution Route Talapady + Evening D

Documents

1 zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÀPÁj ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ MPÀÆÌl ¤., PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 575005 £ÀA:zÀPÀºÁM:±ÉÃ. ªÀÄvÀÄÛ vÁA: 4655:2018-19 ¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 :mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ: MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÁºÀ£À MzÀV¸À®Ä zÉéöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ £ÀqȨ́ À®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÉæöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ°è ¥Á®ðgï £ÀqȨ́ À®Ä mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, D À̧QÛAiÀÄļÀî ªÁºÀ£À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ©qï ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï ªÉ̈ Ȩ́ ÉÊmï www.eproc.karnataka.gov.in. ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß qË£ï É̄ÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2019 gÀ À̧AeÉ 04 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ À̧°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11-02-2019 É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ, vÁAwæPÀ mÉAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 14-02-2019 gÀ É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁtÂdå mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ À̧̈ sÁAUÀt, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ºÁ®Ä MPÀÆÌl, PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-5 E°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ À̧ªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀQð À̧§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 0824-2230042. A. ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀð PÀæ. À̧A. ªÀiÁUÀðzÀ À̧AQë¥ÀÛ «ªÀgÀ ¢£ÀªÀ» Q.«ÄÃ. ªÁºÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð (l£ï) ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt (gÀÆ.) UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÃj¬ÄAzÀ 1. ¸ÀAeÉ AiÀÄÄ 98 4 1,30,000 01.03.2019 2. ¥Á®ðgï 78.4 3 1,00,000 01.04.2019 3. ¨ÉAUÉæ+ À̧AeÉ J 63+31.1 4 1,30,000 01.04.2019 4. Q¤ßUÉÆý 112 4 1,30,000 01.04.2019 5. vÀ®¥Ár+ À̧AeÉ r 58+65 4 1,30,000 01.04.2019 6. ¸ÀAeÉ ¦ 126.8 4 1,30,000 01.04.2019 7. ¸ÀħæºÀätå À̧AeÉ 114 4 1,30,000 01.04.2019 8. £ÀÆåavÀæ 30 6 1,60,000 01.04.2019 9. §eÉà É̈½UÉÎ 53.4 6 1,60,000 01.04.2019 10. PÉÆuÁeÉ+¸ÀAeÉ J¥sï 98+83.9 6 1,60,000 01.04.2019 11. ¥ÁªÀAeÉ 70.7 6 1,60,000 01.04.2019 12. ¸ÀħæºÀätå É̈½UÉÎ 223.5 6 1,60,000 01.04.2019 13. ¸ÀAeÉ ¹ 88 6 1,60,000 01.04.2019 14. EvÀgÉ MPÀÆÌl / zÉêÀ̧ ÁÜ£ÀUÀ½UÉ/r¥ÉÆÃUÀ½UÉ GvÀà£ÀßUÀ¼À: À̧gÀ§gÁdÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ qÉÃj¬ÄAzÀ - ²ªÀªÉÆUÀÎ qÉÃj, ºÁ À̧£À r¥ÉÆÃ, ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ r¥ÉÆÃ, ªÀÄtÂ¥Á® qÉÃj, zsÀªÀÄð À̧ܼÀ zÉêÀ̧ ÁÜ£À, ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ̧ ÁÜ£À, ºÀħâ½î r¥ÉÆÃ) ¥Àæw næ¥ïUÉ 6 1,60,000 01.04.2019 ªÀÄtÂ¥Á® qÉÃj¬ÄAzÀ 2 1. ªÀÄÆqÀĨɼÉî 91 4 1,30,000 01.04.2019 2. ªÀÄ É̄à+¸ÀAeÉ-9 33+39 4 1,30,000 01.04.2019 3. CA§¯Áàr+¸ÀAeÉ-6 30+65 4 1,30,000 01.04.2019 4. ¸ÀAeÉ-14(¨ÉÊAzÀÆgÀÄ) 184 6 1,60,000 01.04.2019 5. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – ªÀÄtÂ¥Á® næ¥ï DzsÁgÀzÀ°è 3 1,00,000 01.04.2019 6. PÉÆ®ÆègÀÄ 180 6 1,60,000 01.03.2019 7. ¥ÀPÀð¼À+ À̧AeÉ 10 + À̧AeÉ 11 8+20.5+58 1.5 60,000 01.03.2019 8. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄtÂ¥Á® næ¥ï DzsÁgÀzÀ°è 4 1,30,000 01.03.2019 9. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-ªÀÄtÂ¥Á® næ¥ï DzsÁgÀzÀ°è 6 1,60,000 01.03.2019 10. ¸ÀAeÉ-15 48 3 1,00,000 01.04.2019 B) ¥Á®ðgïUÀ¼ÀÄ :- PÀæ.¸ÀA. ¥Á®ðgï ºÉ¸ÀgÀÄ mÉAqÀgï ¥ÀzÀÝw UÀÄwÛUÉ CªÀ¢ü ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 1. qÉÃj UÉÃmï ¥Á®ðgï, ªÀÄtÂ¥Á® ªÀiÁå£ÀĪÀ̄ ï 3 ªÀµÀð 35,000 01.03.2019 1. CfðzÁgÀgÀÄ mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè zÀ̧ ÁÛªÉÃf£À ¥Àæwà ¥ÀÄlUÀ½UÉ À̧» ªÀiÁr ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 2. ¥Àæw ªÀiÁUÀðzÀ mÉAqÀgÀÄ CfðAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀªÁgÀÄ J¯Áè zÁR É̄UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV MAzÉà PDF ¥sÉʯï£À°è ®UÀwÛ¹gÀ̈ ÉÃPÀÄ. 3. ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®ðgïUÀ½UÉ gÀÆ. 10,000/- UÀ¼À£ÀÄß E.JA.rAiÀÄ£ÀÄß E-¥ÉêÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 4. mÉAqÀgÀÄ À̧°ȩ̀ ÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄwÛUÉUÉ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5. mÉAqÀgÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ ¥Á£ï PÁqïð PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉÆA¢zÀÄÝ, 2017-18 gÀ ªÀÈwÛ vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß mÉAqÀgÀÄ vÁAwæPÀ s̈ÁUÀ-1 gÀ eÉÆvÉ ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 6. ºÁ° UÀÄwÛUÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è NqÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß À̧zÀj mÉAqÀjUÉ À̧°ȩ̀ À̈ ÁgÀzÀÄ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ Cfð À̧°ȩ̀ ÀĪÀÅ¢zÀÝ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß À̧°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 7. ºÁ°Ã ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Rjâ¹ MPÀÆÌlPÉÌ À̧PÁ®zÀ°è MzÀV¸À®Ä ¹zÀÞjzÀÝ°è ºÉƸÀ ªÁºÀ£ÀzÀ Rjâ PÉÆmÉñÀ£ï eÉÆvÉ mÉAqÀgÀÄ Cfð À̧°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ. 8. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÁ®Ä «vÀgÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ GPRS ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ĪÀÅzÀÄ. CfðAiÉÆA¢UÉ PÀqÁØAiÀĪÁV CfðzÁgÀgÀ EwÛÃa£À s̈ÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ̧ ÀĪÀÅzÀÄ. 9. DºÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖ PÁ¬Äz

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.