Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

1 zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¸ÀºÀPÁj ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ MPÀÆÌl ¤., PÀÄ®±ÉÃRgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ – 575005 £ÀA:zÀPÀºÁM:±ÉÃ. ªÀÄvÀÄÛ vÁA: 4655 :2018-19 ¢£ÁAPÀ: 25-01-2019 :mÉAqÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉ: MPÀÆÌlzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®Ä À̧AUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ, ©.JA.¹. mÁåAPÀgï ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ªÁºÀ£À MzÀV À̧®Ä zÉéöʪÁ¶ðPÀ UÀÄwÛUÉ £ÀqȨ́ À®Ä mÉAqÀgï PÀgÉAiÀįÁVzÀÄÝ, D À̧QÛAiÀÄļÀî ªÁºÀ£À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ©qï ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï ªÉ̈ Ȩ́ ÉÊmï www.eproc.karnataka.gov.in. ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß qË£ï É̄ÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-2019 gÀ ¸ÀAeÉ 04 UÀAmÉAiÉƼÀUÉ ¸À°ȩ̀ À§ºÀÄzÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11-02-2019 É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ, vÁAwæPÀ mÉAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 13-02-2019 gÀ É̈½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁtÂdå mÉAqÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ À̧̈ sÁAUÀt, zÀQët PÀ£ÀßqÀ ºÁ®Ä MPÀÆÌl, PÀÄ®±ÉÃRgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-5 E°è vÉgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt À̧ASÉå: 0824-2230042. A. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀð:- PÀæ. À̧A. ªÀiÁUÀðzÀ À̧AQë¥ÀÛ «ªÀgÀ ¢£ÀªÀ» Q.«ÄÃ. ªÁºÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåð (l£ï) ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt (gÀÆ.) UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA s̈À ¢£ÁAPÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ ²ÃxÀ°ÃPÀgÀt PÉÃAzÀæPÉÌ 1. ¸ÀĪÀtð 90 3 35,000 01.03.2019 2. ¸ÀÄgÀå 112 3 35,000 01.03.2019 3. ¥ÀAZÀ«Ä 136 3 35,000 01.03.2019 4. ¸ÀļÀå 237 3 35,000 01.03.2019 5. G¦à£ÀAUÀr 126 3 35,000 01.03.2019 6. ¨É¼ÀÛAUÀr 212 3 35,000 01.03.2019 ªÀÄtÂ¥Á® qÉÃj 7. PÉÆPÀÌuÉð 202 3 35,000 01.03.2019 8. ¥ÉqÀÆðgÀÄ 220 3 35,000 01.03.2019 9. UÀÄqÉØAiÀÄAUÀr 170 3 35,000 01.03.2019 B. ©.JA.¹. mÁåAPÀgï ªÀiÁUÀð PÀæ. À̧A. ©.JA.¹. mÁåAPÀgï ªÀiÁUÀðzÀ ºȨ́ ÀgÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ºÁ°£À ¥ÀæªÀiÁt (°Ã.) ªÀiÁUÀðzÀ «ªÀgÀ CAzÁdÄ zÀÆgÀ ¨sÀzÀævÁ oÉêÀt UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA s̈À ¢£ÁAPÀ 1. ©.JA.¹-19 15,000 gÁªÀÄPÀÄAd, vÀtÂÚÃgÀÄ¥ÀAvÀ, E¼ÀAw®, UÉÃgÀÄPÀmÉÖ, ¦°UÀÆqÀÄ 146 3,00,000/- 01.03.2019 2. ©.JA.¹.-20 12,000 ¥ÁuÁeÉ, zÀSÁð À̧ÄÛ, PÉÆÃrAiÀiÁ®, À̧ªÀtÆgÀÄ 180 2,50,000/- 01.03.2019 3. ©.JA.¹.-21 12,000 ªÀÄÄZÀÆÑgÀÄ, PÀ®èªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ, PÀqÀAzÀ̄ É, «ÄeÁgÀÄ 87 2,50,000/- 01.03.2019 2 4. ©.JA.¹.-28 12,000 ºÀÄuÉìPÀmÉÖ, ªÀÄzÀÝqÀÌ, ªÀÄqÀAvÁågÀÄ, ¥ÀtPÀeÉ 117 2,50,000/- 01.03.2019 C. ¥À±ÀÄ DºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÁ ªÀiÁUÀð:- UÀÄwÛUÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ 01.04.2019 jAzÀ 1) 1)²PÁj¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-200 Q.«ÄÃ. PÁPÀð¼À vÁ®ÆQ£À À̧ĪÀiÁgÀÄ 75 ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ 2) zsÁgÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ330 Q.«ÄÃ. 3) ºÁ¸À£À ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ ²gÁr ªÀiÁUÀðªÁV-217 Q.«ÄÃ. ªÀÄrPÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV-282 Q.«ÄÃ. 4)vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f É̄è- UÀÄ©â ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ -303 Q.«ÄÃ. 5) gÁd£ÀPÀÄAmÉ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-368 Q.«ÄÃ. 2) 1)²PÁj¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-275 Q.«ÄÃ. GqÀĦ ªÀ®AiÀÄzÀ ( GqÀĦ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 261 ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ À̧AWÀUÀ½UÉ 2) zsÁgÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ 280 Q.«ÄÃ. 3) ºÁ¸À£À ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ 274 Q.«ÄÃ. 4)vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f É̄è- UÀÄ©â ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ -360 Q.«ÄÃ. 5) gÁd£ÀPÀÄAmÉ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ WÀlPÀ¢AzÀ-420Q.«ÄÃ. 1. CfðzÁgÀgÀÄ mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è ¤ÃrgÀĪÀ J¯Áè zÀ̧ ÁÛªÉÃf£À ¥Àæwà ¥ÀÄlUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 2. ¥Àæw ªÀiÁUÀðzÀ mÉAqÀgÀÄ CfðAiÀÄ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀªÁgÀÄ J¯Áè zÁR É̄UÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV MAzÉà PDF ¥sÉʯï£À°è ®UÀwÛ¹gÀ̈ ÉÃPÀÄ. 3. ºÁ®Ä À̧AUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ gÀÆ. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgï ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ DºÁgÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ gÀÆ.30,000/- UÀ¼À£ÀÄß E.JA.rAiÀÄ£ÀÄß E-¥ÉêÉÄAmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 4. mÉAqÀgÀÄ À̧°ȩ̀ ÀĪÀ ¢£ÁAPÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ UÀÄwÛUÉUÉ MzÀV¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 5. mÉAqÀgÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ ¥Á£ï PÁqïð PÀqÁØAiÀĪÁV ºÉÆA¢zÀÄÝ, 2017-18 gÀ ªÀÈwÛ vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß mÉAqÀgÀÄ vÁAwæPÀ s̈ÁUÀ-1 gÀ eÉÆvÉ ®UÀwÛ̧ À̈ ÉÃPÀÄ. 6. ºÁ° UÀÄwÛUÉAiÀÄ°è ̈ ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è NqÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ̧ ÀzÀj mÉAqÀjUÉ ̧ À°ȩ̀ À̈ ÁgÀzÀÄ. ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ CxÀªÁ ºÉaÑ£À ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ Cfð À̧°ȩ̀ ÀĪÀÅ¢zÀÝ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°ȩ̀ ÀĪÀÅzÀÄ. 7. ºÁ®Ä ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ©.JA.¹. mÁåAPÀgï ªÀiÁUÀðUÀ½UÉ ºÁ°Ã ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.