Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

ಕ ಾ ಟಕ ಸರ ಾರ ಂದೂ ಾ ಕ ದ ಇ ಾ ೆ ೕ ೊಸ ಾ ಗು ೇವ ಾನ , ಾಪ ಉಡು ೆ . ಕ . ಸಂ : ೕ ೊಸ ಾ ಗು ೇವ ಾನ ಾಪ / ಇ- ೆಂಡ / ನ ಾ ಾ / 2018-19 ಾಂಕ 28-2-2019 mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ (PÀ£ÁðlPÀ À̧PÁðgÀzÀ E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ) ಉಡು ೆ ೕ ೊಸ ಾ ಗು ೇವ ಾನ ಾಪ - ಈ ೇವ ಾನ ೆ ಾಂಕ 01-04-2019 ಂದ 31-07-2019 ವ ೆ ೆ 4 ಂಗಳ ಅವ ೆ ಈ ೆಳ ನ ವಸುಗಳನು ಸರಬ ಾಜು ಾಡುವ ಬ ೆ ಇ- ¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®P À mÉAqÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀįÁVzÉ. E-mÉAqÀgï À̧°è À̧®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-03-2019 ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ. E-mÉAqÀgï vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀ : 15-03-2019 ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ . ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV https://eproc.karnataka.gov.in ªÉ¨ï Ȩ́Êmï£ÀÄß À̧A¥ÀQð À̧§ºÀÄzÀÄ. ಕ ಸಂ ಾ ಾ ವರ ಇ. ಎಂ ತ ೆಂಡ ಾರಂ ದರ 1 ೆ ೆ ಅ ಮತು ನಸು ಾ ಾ 5,000.00 550.00 Sd/- PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj ೕ ೊಸ ಾ ಗು ೇವ ಾನ, ಾಪ ಉಡು ೆ . CQÌ ªÀÄvÀÄÛ fãÀ À̧Ä ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À À̧gÀ§gÁdÄ §UÉÎ mÉAqÀgï ಷರತುಗಳ 1) mÉAqÀgï À̧°è À̧ĪÁUÀ . ಎ . £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ zÁR É̄UÀ¼À eÉgÁPïì ¥Àæw0iÀÄ£ÀÄß RqÁØ0iÀĪÁV ®VÛÃPÀj À̧vÀPÀÌzÀÄÝ. 2) fãÀ À̧Ä À̧gÀ§gÁdÄ §UÉÎ mÉAqÀgï À̧°è À̧ĪÀªÀgÀÄ E.0iÀÄA.r ªÉÆvÀÛ gÀÆ.5,000.00 £ÀÄß E- ¥ÉêÉÄAmï «zsÁ£ÀzÀ°è E-¥ÉÇæPÀÄågïªÉÄAmï ªÀÄÆ®PÀ À̧°è À̧vÀPÀÌzÀÄÝ. 3) mÉAqÀgï À̧°è À̧ĪÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-03-2019 gÀ À̧AeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ಒಳ ೆ E-¥ÉÇæPÀÄågïªÉÄAmï ªÀÄÆ®PÀ À̧°è À̧ĪÀÅzÀÄ. 4) zÉêÀ¼ÀPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÁÝVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¤zsÁðgÀªÀÅ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. 5) zÉêÀ¼ÀPÉÌ À̧gÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß DUÁUÀ ¥Àj²Ã° À̧¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄtªÀÄlÖzÀ§UÉÎ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ wgÀ À̧ÌöÈvÀªÁzÀ°è À̧¢æ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ªÁ¥Á À̧Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£À: zÉêÀ¼ÀPÉÌ À̧gÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ §zÀÝjgÀ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ 0iÀiÁªÀÅzÉà ºÉaÑ£À ¥Á«Û §UÉÎ PÉüÀ®Ä mÉAqÀgïzÁgÀjUÉ ºÀQÌgÀĪÀÅ¢®è. 6) À̧gÀ§gÁdÄUÉƽ¹zÀ fãÀ À̧Ä ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À ¤ªÀé¼À vÀÆPÀzÀ (£ÉmïªÉÊmï) C¼ÀvÉUÉ ªÀiÁvÀæ¥ÁªÀw À̧ĪÀÅzÀ®èzÉà ¨sÀAqÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀÆqÁ ¤ªÀé¼À vÀÆPÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã° À̧¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 7) zÉêÀ¼ÀzÀ EAqÉAmï ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ vÀÄvÀÄð CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÁÝUÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À À̧gÀ§gÁfUÉ DzÉñÀ ¤ÃrzÀ°è mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ À̧¢æ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß mÉAqÀgï zÀgÀzÀ¯Éè À̧gÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä §zÀÝgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. 8) ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß qÉÆÃgï qÉ°ªÀj ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¯Áj 0iÀiÁ ªÁºÀ£À ¨ÁrUÉ CxÀªÁ ¯ÉÆÃrAUï C£ï É̄ÆÃrAUï ºÁUÀÆ PÀÆ° F §UÉÎ mÉAqÀgïzÁgÀgÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¨ÉÃrPÉUÉ CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß mÉAqÀgïzÁgÀgÉà ¨sÀj À̧vÀPÀÌzÀÄÝ. 9) CºÀð mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ EAqÉAmï ¥ÀæPÁgÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß À̧PÁ®zÀ°è À̧gÀ§gÁdÄUÉƽ À̧®Ä «¥sÀ®gÁzÀ°è EªÀgÀ ¨sÀzÀævÁ oÉêÀtÂ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖUÉÆÃ®Ä ºÁPÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ D À̧ªÀÄ0iÀÄzÀ°è ºÉaÑUÉ ¨É¯É vÉvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀ°è D ºÉaÑUÉ ¨É¯É0iÀÄ£ÀÄß À̧ºÁ mÉAqÀgïzÁgÀjAzÀ¯Éà ªÀ À̧Æ° ªÀiÁqÀĪÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÀªÀgÀ ªÁå¦Û0iÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. 10) mÉAqÀgïUÀ¼À£ÀÄß CAVÃPÀj À̧ĪÀ 0iÀiÁ wgÀ À̧Ìj À̧ĪÀ CxÀªÁ PÁgÀt ¤ÃqÀzÉà gÀzÀÄÝUÉƽ À̧ĪÀ À̧A¥ÀÇtð C¢üPÁgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÀªÀgÀ ªÁå¦ÛUÉƼÀ¥ÀnÖzÉ. 11) mÉAqÀgï À̧°è¹zÀªÀgÉà ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß À̧gÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. 0iÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ½UÉ CxÀªÁ zÀ¯Áè½UÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀUÀ½gÀĪÀÅ¢®è. Sd/- PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj ೕ ೊಸ ಾ ಗು ೇವ ಾನ, ಾಪ ಉಡು ೆ .

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.