Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

¸ÀASÉå: JA¦æ/¹Dgï-46/vÀgÀ É̈Ãw/2018-19 ¢£ÁAPÀ: 05-03-2019 mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÉÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀAvÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä (PÁAiÀiÁðzÉñÀ ¤ÃrzÁV¤AzÀ LzÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üUÉ) E-mÉAqÀgï CºÁ餸À¯ÁVzÉ. mÉAqÀgï£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ, ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ «ªÀgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ zÀ¸ÁÛªÉÃd£ÀÄß E- ¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï (www.eproc.karnataka.gov.in) ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß E-¥ÀæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ KeɤìAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ mÉAqÀgï ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ 1 mÉAqÀgï ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ 21/02/2019 2 mÉAqÀgïUÉ ElÖ ªÉÆvÀÛ ªÁ¶ðPÀ CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 2.5 ®PÀëUÀ¼ÀÄ 3 mÉAqÀgï ¥sÁgÀA ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃ¼É As per eproc 4 vÁAwæPÀ ®PÉÆÃmÉ vÉgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ, ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ As per eproc 5 DyðPÀ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀ, ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ As per eproc 6 mÉAqÀgï ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ªÀåªÀºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ «¼Á¸À, zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ zÀÆ. À̧A: 080 26490746 ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É) ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2 mÉAqÀgï zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉAqÀgïzÁgÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :- 1. mÉAqÀgï GzÉÝñÀ :- ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÉÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀAvÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E-mÉAqÀgï CºÁ餸À¯ÁVzÉ. PÀæ. ¸ÀA. PÉ®¸ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ mÉAqÀgï£À CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ (gÀÆ.UÀ¼À°è) E.JA.r (2.5%) (gÀÆ.UÀ¼À°è) mÉAqÀgï ¥ÉÆæ¸É¹AUï ¦üà (gÀÆ.UÀ¼À°è) ©rØAUï «zsÁ£À ªÁºÀ£ÀzÀ «zsÀ 1. «zÀÄåzÁä£À vÁådå zÁ¸ÁÛ£ÀÄ zÁR°ÃPÀgÀt À̧A§AzsÀ PÉÊUÉƼÀÀÄzÁzÀ PÉ® À̧UÀ¼À ¤«ÄvÀÛ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ¹PÀ ¨ÁrUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À Ȩ́ÃªÉ ¤ÃqÀ®Ä gÀÆ.2,50,000/- gÀÆ.6250/ E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï£À°è ¤UÀ¢ü¥Àr¹gÀĪÀAvÉ ¢é ®PÉÆÃmÉ «zsÁ£À 2016gÀ £ÀAvÀgÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¹é¥ïÖ r Ȩ́Êgï, mÉÆAiÉÆmÁ EnAiÉÆÃ¸ï ¸Á̦ðAiÉÆÃ, vÀªÉÃgÀ (ºÀ¼À¢ ¨ÉÆÃqïð) mÉAqÀgïzÁgÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 1) mÉAqÀgï qÁPÀÄåªÉÄAmïUÀ¼À£ÀÄß E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï ªÀÄÆ®PÀ À̧°è¸À®Ä w½¹zÉ. 2) ¨sÀwðªÀiÁrzÀ mÉAqÀgï qÁPÀÆåªÉÄAmïUÀ¼À£ÀÄß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ E- ¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 3) DyðPÀ ©qï vÉgÉAiÀÄĪÀ ¢£ÁAPÀªÀÅ vÁAwæPÀ ©qï C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ E-¥ÉÆæPÀÆågïªÉÄAmï ¥ÉÆÃlð¯ï£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ (vÁAwæPÀ ©qïUÉ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ) 1) ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁzÀj ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À À̧ASÉå £ÀªÀÄÆ¢ À̧ĪÀÅzÀÄ. 2) mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀÀgÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÆAzÀtÂ(Dgï.¹.§ÄPï)/mÁæªÉ¯ï KeɤìAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ £ÉÆAzÀt ¥ÀæªÀiÁt ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÉÆAzÀtÂ(Dgï.¹.§ÄPï)¥ÀvÀæUÀ¼À zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¨ÉÃPÀÄ. 3) mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ» À̧ĪÀ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀÀgÀÄ/ mÁæªÉ¯ï KeɤìAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ E¯ÁSÉ CxÀªÁ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÉÃªÉ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ ¥ÀqÉzÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4) mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV (ºÀ¼À¢ É̈ÆÃqïð)AiÀÄ zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 5) ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÉÄ ¥ÀvÀæ/¥ÀĸÀÛPÀzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3 6) ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À É̄ʸɣïì ºÁUÀÆ ¨ÁåqïÓ£À zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 7) mÉAqÀgïzÁgÀgÀÄ ¥Á£ï À̧ASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á£ï(PAN)PÁqïð eÉgÁPïì ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ À̧¨ÉÃPÀÄ. 8) ªÁºÀ£ÀzÀ gÉÆÃqï mÁåPïì PÁqïð£À zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ À̧ĪÀÅzÀÄ. 9) mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÀ¤µÀ× gÀÆ.2 ®PÀëUÀ¼À ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɹgÀĪÀ §UÉÎ ZÁmÉðqï CPËAmÉAmï CxÀªÁ DrlgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀ»ªÁlÄ (Turn over certificate) ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À É̈ÃPÀÄ. 10) mÉAqÀgï£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À(Assessment year-

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.