Get Latest Tenders. NO Keyword Restriction.BUY 1 GET 1 YEAR FREE
Guaranteed Value-For-Money PlansAnytime, Anywhere. No hidden charges.BUY 1 GET 1 YEAR FREEJoin Now

OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ (ºÉxÉ 2018-19) OÉɨÉÒhÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ®úɪÉMÉb÷ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù, +ʱɤÉÉMÉ Eòb÷Ò±É JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énùä Eòb÷Ò±É ªÉÉäMªÉ iªÉÉ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÖ÷xÉ percentage rate tender nùÉäxÉ Ê±É¡òÉ¡òÉ {ÉvnùiÉÒxÉä <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. iÉ®úÒ JÉɱÉÒ±É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ÃÖã“Ö−ÖÖ Îú. EòɨÉÉSÉä xÉÉÆ´É EòɨÉÉSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ®úCEò¨É »ÖêÖÖ׿ÖÂÖÔ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡Òò EòɨÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ +ɴɶªÉEò EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú 171. {Éʽþ±Éä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä ÖÖμÖ´ÖÖôû ú֟֍ú¸üß¾ÖÖ›üß ÖÏÖ. ¯ÖÓ. −ÖêÖ¾Ö»Ößü μÖê£Öê −Öôû ¯Ö֝Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üÖê ŸÖÖ.ÃÖã¬Ö֐֛ü, וÖ. ¸üÖμ֐֛ü 24,12,839/- †Öפü´Ö •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖμÖԍÎú´Ö ÃÖ−Ö 2018-19 24128/- 1000/- 12 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ – 5 † iªÉÉ´É®úÒ±É ÊVÉ.{É.Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü (Öã»ÖÖ) 172. {Éʽþ±Éä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä ÖÖê´ÖÖ¿Öß ú֟֍ú¸üß¾ÖÖ›üß ÖÏÖ. ¯ÖÓ. ÖÖê´ÖÖ¿Öß μÖê£Öê −Öôû ¯Ö֝Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üÖê ŸÖÖ.ÃÖã¬Ö֐֛ü, וÖ. ¸üÖμ֐֛ü 27,36,686/- †Öפü´Ö •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖμÖԍÎú´Ö ÃÖ−Ö 2018-19 27367/- 1000/- 12 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ – 5 † iªÉÉ´É®úÒ±É ÊVÉ.{É.Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü (Öã»ÖÖ) 173. {Éʽþ±Éä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉhÉä ¤üÖÓ›ü ú֟֍ú¸üß¾ÖÖ›üß ÖÏÖ. ¯ÖÓ. −ÖÖÓ¤üÖÖÓ¾Ö μÖê£Öê −Öôû ¯Ö֝Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ μÖÖê•Ö−ÖÖ ú¸üÖê ŸÖÖ.ÃÖã¬Ö֐֛ü, וÖ. ¸üÖμ֐֛ü 25,26,215/- †Öפü´Ö •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ÃÖÓ¸üÖÖ ŸÖ£ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ úÖμÖԍÎú´Ö ÃÖ−Ö 2018-19 25262/- 1000/- 12 ¨ÉʽþxÉä ´ÉMÉÇ – 5 † iªÉÉ´É®úÒ±É ÊVÉ.{É.Eòb÷Ò±É xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ×−ÖμÖ×´ÖŸÖ Óú¡ÖÖ™ü¤üÖ¸ü (Öã»ÖÖ) 1. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 10 / 10 /2018 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 22 /10/2018 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. 2. ´É®úÒ±É EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÉʽþiÉÒ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É® ÊnùxÉÉÆEò 10 / 10 /2018 ®úÉäVÉÒ ºÉEòɳýÒ 10.00 ´ÉÉVÉä {ÉɺÉÚxÉ iÉä ÊnùxÉÉÆEò 22 / 10/2018 ®úÉäVÉÒ 17.00 ´ÉÉVÉä {ɪÉÈiÉ ¦É®úiÉÉ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. ÊxÉÊ´ÉnäùSÉä ´Éä³É{ÉjÉEò iÉ{ÉÊ¶É±É ÊnùxÉÉÆEò ´Éä³ý ºÉÆEäòiɺlɳýɴɯûxÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnùÒ ´É b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhÉäSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 10/10/2018 {ÉɺÉÚxÉ 10.00 Ên. 22/10/2018 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉäSÉÉ +ÆÊiÉ¨É EòɱÉÉ´ÉvÉÒ Ênù. 22/10/2018 {ɪÉÈiÉ 17.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäSÉÒ ´Éä³ý ´É iÉÉ®úÒJÉ Ênù. 24/10/2018 11.00 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hÉäºÉÉ`öÒ |ÉÉÊvÉEÞòiÉ Eäò±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ 1.¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 2.¨ÉÉ.¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ´É Ê´ÉkÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ 3.¨ÉÉ.EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (OÉÉ.{ÉÉ.{ÉÖ.), ®úÉ.ÊVÉ.{É.+ʱɤÉÉMÉ ÊxÉÊ´ÉnäùSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä 1. ÊxÉÊ´ÉnùÉÆSÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¡òÒ (Tender Fee) ´É <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É (EMD) ½äþ ¤ÉÄEäòSªÉÉ RTGS/NEFT ´nùÉ®äú JÉɱÉÒ±É JÉÉiÉä¨ÉvªÉä ºÉƤÉÆvÉÒiÉ RTGS/NEFT ªÉÉ ªÉÖÊxÉEò ]ÅõÉxZÉìC¶ÉxÉ ®úÊVɺ]Åäõ¶ÉxÉ (UTR) Gò¨ÉÉÆEò xÉÉånù´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ʱɡòÉ}ªÉɨÉvªÉä +{ɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉÉ´Éä. (ºÉtκlÉiÉÒiÉ ½þÉ iÉ{ÉÊ¶É±É +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ DD Details ºÉÉ`öÒ `äö´É±É䱪ÉÉ VÉÉMÉä¨ÉvªÉä ¦É®úÉ´ÉÉ.) 2. ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù +ÆiÉMÉÇiÉ EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ´ÉèvÉ xÉÉånùhÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÒ ¨ÉÖ³ý|ÉiÉ (REGISTRATION COPY) ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 3. {ÉìxÉ EòÉbÇ÷ / +ÉvÉÉ®ú EòÉbÇ÷ ºEìòxÉ |ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®É´ÉÒ. 4. GST CERTIFICATE ORIGINAL COPY (ºEìòxÉ) ÊxÉÊ´ÉnäùºÉÉä¤ÉiÉ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ. 5. EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉSÉä Eäò±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ´É ½þÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɨÉɤÉɤÉiÉ ºÉxÉ 15-16/16-17 ´É 17-18 ¨ÉvÉÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ (Work Done & Work in Hand) ºEìòxÉ |ÉiÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ (OÉÉ.{ÉÉ.{ÉÖ) ªÉÉÆSªÉÉ ºÉ½þÒSÉÒ +{ɱÉÉäb÷ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉä±É. 6. ÊxÉÊ´ÉnùÉ xÉÉäÊ]õºÉ¨ÉvÉÒ±É VÉ®ú xÉ.{ÉÉ.{ÉÖ.ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ EòɨÉä +ºÉiÉÒ±É +¶ÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ lÉbÇ÷ {ÉÉ]õÔ iÉ{

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.