Get Latest Tenders. NO Keyword Restriction.BUY 1 GET 1 YEAR FREE
Guaranteed Value-For-Money PlansAnytime, Anywhere. No hidden charges.BUY 1 GET 1 YEAR FREEJoin Now

ामपंचायत नानगाव तालुका द ड, िज हा पुणे ई-िनिवदांतगत खुली िनिवदा सूचना बी-१ िनिवदा सूचना .२०१८-२०१९/४ अ पसं याकबहक ामीण े ात मलुभूत / पायाभूत सुिवधा उपल ध करण ेया अतंगत सरपंच ामपचंायत नानगाव तालुका द ड िज हा पुणे तफ महारा शासन व पुण े िज हा प रषदकेडील यो य या वग मधील ठेकेदार यां याकडून दोन िलफाफा प तीने खालील बाबीसाठी ई-िनिवदा मागिव यात यते आहते. अ. कामाचे नाव टडर र कम इसारा र कम . टडर फ र कम . १ २ ३ ५ ६ १ Providing Parisar Sudharana ( Construction of Compound Wall) to Muslim Daphanbhoomi at Nangaon Tal. Daund Dist Pune. ९.९९.८१५/- १% ५००/- िनिवदे या अटी व शत खालील माणे : १. सदर संपणू िनिवदा ि या ई-िनिवदा ारे ऑनलाईन प तीन ेसंगणक य आ ावलीत होईल. सदर िनिवदसेंदभातील िनिवदा नोटीस िस ी ,सचूना शु ीप के इ यादीची मािहती http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आह.े २. वरील कामाचंे िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in या सं केत थळावर उपल ध क न दणेेत आली आहते. सदर िनिवदा प ,े अटी, शत ई. सदर संकेत थळाव न या िद. ०९/१०/२०१८ रोजी सकाळी ०१.०० वाजलपेासून ते िद १५/१०/२०१८ चे दु पारी ०४.०० वाजेपयत अिध िहत (download) करता येईल. ३. वरील कामां या िनिवदा http://mahatenders.gov.in या िद. ०९/१०/२०१८ रोजी सकाळी ०१.०० वाजलपेासून ते िद १५/१०/२०१८ चे दु पारी ०४.०० वाजेपयत ऑनलाईन प तीने सादर करता यतेील. तसेच ऑनलाईन प तीने सादर केलेला िलफाफा .१ (तां ि क िलफाफा) http://mahatenders.gov.in संकेत थळावर श यतो िद. १६/१०/२०१८ चे सकाळी ०४.०० वाजेनंतर कायालयीनवेळेनुसार उघड यात येईल. ४. महारा शासन िद. १९/०८/२०१७ या प रप का वये िद. १ जलु ै२०१७ पासून दे यात यणेा या िविवध शासक य कं ाटावर जीएसटी अिधिनयमानसुार कराची आकारणी होणार आह.े यामळेु यापढुे िनिवदा सादर करताना िद. १ जलु ै२०१७ नंतर लाग ू झाले या जीएसटी करा या बो याचा िवचार क न िनिवदा सादर कर याबाबत प िनदश कं ाटदारास दे यात येत आह.े ५. सदर कामा या िनिवदाबंाबत खालील बाबी आव यक राहतील . िनिवदा भर याची कायप ती (अ) तांि क िलफाफा. 1. यके कामाचे िनिवदाप डाऊनलोड के याची फ र कम व बयाणा/इसार र कम वरील िनिवदा सचूना रकाना मांक ४ व ५ नुसार या ामपंचायत या खातवेरती ऑनलाईन ई पेमट प तीने ( As Per Online Payment Procedure) जमा करणे बंधनकारक आह.े 2. कं ाटदार न दणी माणप (फोटोसहीत ) व ा ीकर माणप (PANCARD) कॅन क न Pdf. म ये सु प अपलोड करावे लागले. 3. िविहत नमु यातील ित ाप (Declaration Of Contractor) सही िश यािनशी कॅन क न Pdf. म ये अपलोड करावे लागेल. 4. मागील ३ वषाचे आयकर भर याच े माणप व GST Registration Copy माणप जोडणे आव यक आह.े 5. GST भरणा कर यात आला अस याचे (ि लअर स ) माणप सोबत जोडावे. 6. भागीदारी सं था अस यास भागीदारी करारनामा तसेच आव यकत ेनसुार पॉवर ऑफ अटन जोडावी. 7. उपरो कामा या अनभुवाचे दाखल ेसोबत जोडणे आव यक आहे. सदर कामा या ८० % र कमचेे िकमान एक काम पूण केलेल े असणे आव यक आह.े 8. PTRC व PTEC माणप जोडणे आव यक आह.े PTRC व PTEC ि लअर स जोडण ेआव यक आह.े 9. उपरो कामाकरीता आव यक मिशनरी वमालक ची असावी, िकंवा मिशनरीचा करारनामा केलेले अस यास तो सादर करावा, मशनरीच ेआव यक कागदप ेजोडावीत. आव यक मनु यबळाचा तपशील जोडणे आव यक आह.े उपरो क ते मधील कोणतहेी एक कागदप ेअपलोड (Upload) केलेली नस यास व अपूण / अवैध अस यास, तसेच सदर कागदप ा या मूळ ती कॅन क न अपलोड करा यात, स य त िकंवा सा ांिकत त ा धरली जाणार नाही. मूळ ती अपलोड केले या नस यास सदर ठेकेदाराची िनिवदा बाद करणेत येईल व याचा यापारी िलफाफा उघड यात येणार नाही. तसेच कोणतेही कागदप ेअपलोड कर यास वाढीव मदुत आठवा सवलत िदली जाणार नाही. ब) यापारी िलफाफा . १) ई िनिवदेसोबत जोडले या BOQ File प रिश ब म ये िनिवदा धरकाचे नाव व दर नमदू करावा. २) िनिवदाधारकाचा दकेार िनिवदाधीन कामा या िकंमतीपे ा १०% पे ा अिधक दरान ेकमी असेल तर ठेकेदारांनी एवढ्या कमी दरात कामाचा दजा यो य राखनू काम पूण होईल या बाबतचा सिव तर लेखी तपशील वा रीसह िलफाफा . २ म ये िविहत िठकाणी कॅन क न सादर करावा अ यथा िनिवदा अवैध समजणेत यईेल. ३) िनिवदाधारकाचा दकेार िनिवदाधीन कामा या िकंमतीपे ा १०% पयत कमी दराचा असले तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन कामा या िकंमती या १% एवठ्या रकमचेा ता. द ड िज.पुणे यथे ेदये असलेला “ ामपंचायत नानगाव ( Grampanchayat Nangaon) “ या नावाने काढलेला िनवदा िस ीच ेिदनांकानतंर या तारखचेा धनाकष (डी.डी.) (Demand Draft) परफॉम स िस यु रटी हणून िलफाफा . २ म ये िविहत िठकाणी कॅन क न सदर करावा. (उदा. १०% पयत कमी दर १% र कम ). ४

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.