Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

महारा शासन ाम वकास वभाग ामपंचायत मांडवे ता पाथड िज.अ.नगर ई – न वदा सूचना #.१ सन २०१८-१९ सरपंच ामपंचायत मांडवे ता. पाथड यांया कडून िजहापरषदे कडील यो य !या न"दणीकृत कं%ाटदाराकडून Percentage Rate Tender दोन 'लफाफा प)तीने पढु,ल कामाची ई-/न0वदा मागवीत आहे.(१४ 0व!त आयोग) अ.न कामाच ेनाव /न0वदा र8कम 9. बयाना र8कम 9 (परतावा) Tender फ@ र8कम 9 आवAयक ठेकेदार वगC कामाची मुदत १ Const. Of Cross Drainage Work On Vrdha Nadhi To Sadguru Wadi Road At Mandve Ta Pathardi २,८०,०००/- २८०० १०० वग, ७ व .यावर/ल ६ म2हने १) सदर संपूणC /न0वदा DEFया ई /न0वदेGवारे ऑनलईन प)तीने संगणक Dणाल,वर होईल. सदर /न0वदे संदभाCत /न0वदा नोट,स D'स)ी, सूचना, शुधीप%क इ!याद,ची माNहती http:// mahatenders.gov.in या संकेतOथळावर उपलRध आहे. २) वर,ल कामाची /न0वदा Dप% े http://mahatenders.gov.in या संकेत Oथळावर उपलRध कTन देUयात आल, आहेत सदर /न0वदा Dप% े अ/त शत ई सदर संकेतOथळावTन 2दनांक ०५/११/२०१८ रोजी सकाळी १२:०० वा ते 2दनांक १२/११/२०१८ चे सकाळी १०:०० वा पयVत अWधNहत (Download)करता येईल. ३) वर,ल कामाया /न0वदा http:// mahatenders.gov.in 2दनांक ०५/११/२०१८ रोजी सकाळी १२:०० वा ते 2दनांक १२/११/२०१८ च े सकाळी १०:०० वा इले8Yॉ/नक फॉर[याटम\ये ऑनलईन प)तीने सदर करता येईल ४) ई /न0वदेमधील अट/ व शतम9ये बदल करणे, ;ा.प न वदेपैक= एक ?कवा सव, /न0वदा कोणतेNह कारण न देता नकारनेचा ह8क /न[म Oवा]र,त यांनी राखनू ठेवला आहे. ई /न0वदा भरणा_या कोण!याह, ठेकेदारास ई /न0वदा फेटाळयाबाबत Oप`ट,कारण मागता येनार नाह,. तसेच एखाGया कामाची /नकड ल]ात घेता /न0वदेतील !या कामासाठc एखाद, अट @शAथल करणेच हCक /न[न Oवा]र,त यांनी राखनू ठेवला आहे. ५) /न0वदा फ@ व इसारा फ@ Sbi Online Gवारे भरया बाबतच े 0वNहत नमुeयातील Dमाणप%(As per part of e tendering document and process) संबंधीत Sbi Online चा Yांजे8शन Fमांक (UTR) न"दवून तांf%क 'लफाgयासोबत अपलोड करणेत यावे. ६) ऑनलाईन सदर केलेया ई /न0वदा 2द. १३/११/२०१८ रोजी सकाळी १०:०० वा ामपंचायत कायाCलयात उघडणेत येतील. सदर Nदवशी ई /न0वदा उघडणे श8य न झायास कायाCलयाया वेळेया सोयीनुसार उघडणेत येतील. सरपंच ामसेवक ामपंचायत मांडवे ता पाथड िज.अ.नगर ई न वदा संदभा,तील इतर अट/ व शत १) ठेकेदारांनी दोन 'लफाफा प)तीने ई /न0वदा सदर करणे गरजेच ेआहे २) कं%ाटदारांनी कामाच ेनकाश,े /न0वदेतील आट, व शत बाब/नहाय कामाच ेOथळ, मजूर व साNह!याची उपलRधता या सवC बाबीचा अjयास कTन /न0वदा सदर कराkयात. ३) 'लफाफा F.१ मधील सवC कागदप%ाची छाननी कTन 'लफाफा F. म\ये पा% ठरलेया ठेकेदारांचाच 'लफाफा F.२ उघmणेत येईल. ४) सदर ची /न0वदा तांFGक रकमेला ;@सH करUयात आलेल, आहे. !यामुळे देयके अदा करताना शाषन नण,यानसुार / अदंाजपGकानुसार देयके अदा केले जातील. ५) म8तेदारांनी सदर केलेया ई /न0वदा व !या /न0वदेमधील वर 'लफाफा F.२ उघmलेनंतर १८० NदवसांपयVत वैध राहतील (कं%ाटदाराचा देकार १८० Nदवस राह,ल) ६) सदर कामाचा राoय गुणव!ता /नर,]क यांचा तपासणी अहवाल Dाpत झायानंतरच देयक अदा करणेत येईल. ७) अदंाजप%क दरापे]ा कमी दराया /न0वदा भरयास शासन /नणCय F.fबडीजी२०१६/Dक/२/इमा.२/मं%ालय मुंबई ४०००३२ Nद१२.२.२०१६ व िज.प Oथायी स'मती ठराव F.५७७ Nद ७.५.२०१६ नुसार १० ट8के पयVत कमी दर भरयास १ ट8का (उदा. १४ ट8के कमी दर असयास १० ट8के पयVत १ ट8का व वर,ल ४ ट8यास ४ ट8के असे एकूण ५ ट8के) रकमेची बँक यारंट, अथवा धनाकषC सरपंच ामपंचायत मांडवे ता पाथड यांच ेनावे देय असलेला असावा धनाकषाCवर MICR व IFSC कोड नंबर असणे आवAयक आहे. /न0वदा समाpती Nदनांकापासून ५ कायाCलयीन Nदवसात ामपंचायत मांडव े ता पाथड यांच ेकायाCलयात सदरचा धनाकषC अथवा बँक यारंट, सम] 'लफाgयाम\ये 'सलबंद कTन जमा करावा. सदर 'लफाgयावर कामाच ेनाव, ठेकेदाराच ेनाव, ठेकेदाराचा पूणC प!ता व संपकC F. न"द करावा. 0वNहत मुदतीत oया ठेकेदारांचा धनाकषC अथवा बँक यारंट, कायाCलयास Dाpत होणार नाह, अथवा चकु@चा धनाकषC अथवा बँक यारंट, जमा केयास अशा ठेकेदारांची भरलेल, ई /न0वदा नामंजूर करणेत येईल. तसेच धनाकाषाCची मुदत /न0वदा भरUयाया Nदनांकानंतर Eकमान ३ मNहने पयVत असणे आवAयक आहे. तसेच सदरचा धनाकषC जा ई /न0वदा D'स) झालेया Nदनांकाचा अथवा !यानंतरचा असावा. ८) १ जुलै २०१७ नंतर शासनाने शासक@य कं%ाटावर जीएसट, कर लागू केलेला असयाने सदर /न0वदा रकमेवर /नयमाDमाणे जीएसट, कराची आकारणी केल, जाणार आहे. !यामुळे सदर /न0वदेच े दर नमूद करताना कं%ाटदार यांनी जीएसट, चा 0वचार कTन /न0वदेच े दर न"द कराव

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.