Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Public Works Department

 • Tender Amount

  ₹ 6,25,584

 • EMD

  ₹ 6,256

 • Opening Date

  06 Nov 2018

 • Closing Date

  20 Nov 2018

Summary

Providing Semi Comprehensive Maintenance Contract Of 4 Nos G Plus 6 Floors Lifts For 3 Years At Yoginagar Police Qtrs. Building No. N 53 And N 54 Boriwali, Mumbai.

- 3 - Contractor No. of Correction Executive Engineer maharaYT/ Saasana saava-jainak baaMQakama ]<ar mauMba[- ivaVut ivaBaaga¸ maulauMD¸ mauMba[- Web- www.mahapwd.com & e-mail- elnorthmumbai.ee@mahapwd.com [-¹inaivada saUcanaa ËmaaMk 18 sana 2018¹19 ³Aan̂alaa[-na´ kaya-karI AiBayaMta¸ ]<ar mauMba[- ivaVut ivaBaaga¸ saa.baaM. ivaBaaga¸ maulauMD¸ mauMba[- ³durQvanaI ËmaaMk 022¹25601327´ ho mauL ]d\vaahna ]%padk va maharaYT/ SaasanaakDIla prvaanaaQaark ]d\vaahna zokodar jyaaMcyaakDo maharaYT/ SaasanaakDIla ivaVut Anau&aPtI va SaasakIya [maartI maQyao ASaa p̀karcaI kamao samaaQaanakarkrI%yaa pUNa- kolyaacaa AnauBava Aaho³ilafafa Ë.1 Anausaar´ ASaa zokodaraMkDUna KalaIla kamaaMkrIta ba¹1 namaunyaatIla inaivada [-¹inaivada pǸaalaIWaro³Aan̂alaa[-na´ maagaivat Aahot. A . Ë kamaacao naaMva kamaacaI AMdaijat ikMmat [saaraÀbayaaNaa r@kma kama puNa- krNyaacaa kalaavaQaI [-¹inaivada saMcaacaI ikMmat Ah-ta 1 ATAL/A2/2311/2018-19 Providing Semi Comprehensive Maintenance Contract of 4 Nos G+6 Floors Lifts for 3 Years at Yoginagar Police Qtrs. Building No. N 53 & N 54 Boriwali, Mumbai. $. 625584/- $. 6256/- 36 Months $.500/- ³naa ¹prtavaa´ + 12% jaIesaTI mauL ]d\vaahna ]%padk va maharaYT/ SaasanaakDIla prvaanaaQaark ]d\vaahna zokodar jyaaMcyaakDo maharaYT/ SaasanaakDIla ivaVut Anau&aPtI va SaasakIya [maartI maQyao ASaa pk̀arcaI kamao samaaQaanakarkrI%yaa pUNa- kolyaacaa AnauBava AavaSyak.³ilafafa Ë.1 Anausaar´ inaivada ivaËI va isvakRtIcaa kalaavaQaI : id.06.11.2018 to 20.11.2018 raojaI 14.00 pya-t. inaivada ]GaDNyaacaa idnaaMk va vaoL : id.26.11.2018 raojaI duparI 15.00 naMtr. Ê]õ{É :- 1. sava- pa~À [cCuk inaivadakaraMnaI inaivadap~k Da}nalaaoD krNyaasaazI va inaivada p̀iËyaot Baaga GaoNyaasaazI [-¹inaivada p̀NaalaIcyaa Main Portal- https://mahatenders.gov.in/nicgep/app "varú enrolled krNao AavaSyak Aaho. 2. inaivadakaraMnaa var namaud kolaolyaa saMkotsqaLavar inaivada Aan̂alaa[-na BarNao saMdBaa-t va iDjaITla pm̀aaNap~ p̀maaNap~ ivatrIt krNyaasaMdBaa-t kahI SaMkaÀADcaNaI Asalyaasa %yaaMnaI KalaIla durQvanaI ËmaaMkavar saMpk- saaQaavaa. NIC The 24 x 7 Toll Free Telephonic Help Desk Number 1800-3070-2232. Mobile : +91-7878107985 , +91- 7878107986 ,+ 91-7878007972 and +91-7878007973 3. inaivadakaraMnaI inaivada saMdBaa-t sava- dsteovaja Aan̂alaa[-na saadr krNao Ainavaaya- rahIla. tsaoca [saara r@kma AaiNa Aan̂alaa[-na kaora inaivada saMca Da}nalaaoD krNaosaazIcaI ikMmat + 12 % jaIesaTI pomaoMD gaoTvao maaoD maQyao Ada krNao AavaSyak Aaho. Anyaqaa Aan̂alaa[-na inaivada ]GaDNyaaMt yaoNaar naahI yaacaI naaoMd GyaavaI. 4. [-¹inaivada paoT-lavar "baID laak̂" JaalyaanaMtr inaivadaMbaabat " haD- kap̂I" 1 p̀tIt kM~aTdaraMnaI inaivada saadr kravayaacyaa vaoLopasaUna 72 tasaat kaya-karI AiBayaMta¸ maQya mauMba[- ivaVut ivaBaaga¸ maulauMD¸ mauMba[- yaaMcao kayaa-layaat saadr krNao Ainavaaya- Aaho. 5. Aan̂alaa[-na [-¹inaivada pìËyaomaQyao kahI ADcaNa inamaa-Na Jaalyaasaca sadr inaivada ³haD- kap̂I´ id.26.11.2018 raojaI ]GaDNyaat yao[-la. jaa.Ë.kaAÀ]mauMivaivaÀinaivadaÀ 4090 À2018 idnaaMk : 29.10.2018 kaya-karI AiBayaMta¸ ]<ar mauMba[- ivaVut ivaBaaga¸ saa.baaM.ivaBaaga¸ maulauMD¸ mauba[-.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.