Get Latest Tenders. NO Keyword Restriction.BUY 1 GET 1 YEAR FREE
Guaranteed Value-For-Money PlansAnytime, Anywhere. No hidden charges.BUY 1 GET 1 YEAR FREEJoin Now

Signature of Contractor No. of Corrections Executive Engineer E Dy. Executive Engg. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò. 1, `öÉhÉä÷ website: https://mahatenders.gov.in <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÚSÉxÉÉ Gò.57 ºÉxÉ 2018-19 (¡äò®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ Gò.1, `öÉhÉä÷ ÊVɱ½þÉ `öÉhÉä÷. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É JÉÉiªÉÉEòbä÷ ªÉÉäMªÉ iªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É {ÉÉjÉ ¨ÉVÉÖ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉSÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÉnù®ú Eò®úiÉÒ±É. JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEò®úÒiÉÉ ¤É-1 <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ÊxÉÊ´ÉnùÉ b÷É=xɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ÊnùxÉÉÆEò 08/10/2018 iÉä ÊnùxÉÉÆEò 15/10/2018 ´Éä³ý 10.30 iÉä 17.30. <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 19/10/2018 ´Éä³ý 15.01 iÉä 17.30 (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ). <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò EòɨÉÉSÉä xÉÉ´É EòɨÉÉSÉÒ +ÆnùÉVÉÒiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É xÉÉånùhÉÒ ´ÉMÉÇ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ´É |ÉEòÉ®ú EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 1 2 3 4 5 6 7 1 Eò±ªÉÉhÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ËSÉSɴɱÉÒ ªÉälÉä ½þxÉÖ̈ ÉÉxÉ ¨ÉÆÊnù®úÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úÒ±É ¤ÉÉVÉÚºÉ ºÉ¦ÉÉ ¨ÉÆb÷{É ¤ÉÉÆvÉhÉä ÊVÉ. `öÉhÉä. 443620/- 4466/- ¤É ´É iªÉÉ´É®úÒ±É 500 ¤ÉÒ-1 03 (iÉÒxÉ) ¨ÉʽþxÉä 2 ʦɴÉÆb÷Ò iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É ´ÉɴɱÉÒ ¨ÉÉÊxɴɱÉÒ ®úÉäb÷ iÉä iÉÉåb÷ÒSÉÒ´ÉÉb÷Ò ®úÉäb÷SÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä. 1436424/- 14364/- + ´ÉMÉÇ 590 ¤ÉÒ-1 03 (iÉÒxÉ) ¨ÉʽþxÉä 3 Eò±ªÉÉhÉ ªÉälÉÒ±É Ênù´ÉÉhÉÒ xªÉɪÉɱɪÉÉSªÉÉ +É´ÉÉ®úÉiÉÒ±É VɱÉnùMÉiÉÒ xªÉɪÉɱɪÉÉiÉ ¡òÌxÉSÉ®ú ´É ®ìúEò iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä ÊVÉ.`öÉhÉä 889194/- 8891/- + ´ÉMÉÇ 500 ¤ÉÒ-1 03 (iÉÒxÉ) ¨ÉʽþxÉä Ê]õ{É: 1. ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ / <SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ Portal ´É®ú ´É PWD Portal “www.mahapwd.com” enrolled Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. 2. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ näùEòÉ®ú ¦É®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É Êb÷ÊVÉ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ / +b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. Toll Free Ph. No.180030702232/Mob. No. 8879002344–Vinayak Agre E-Mail:eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in. 3. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ nùºiÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. iɺÉäSÉ <ºÉÉ®úÉ / ¤ÉªÉÉhÉÉ ®úCEò¨É <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆSÉÉSÉä ËEò¨ÉiÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉä nùºiÉBä́ ÉVÉÉSªÉÉ ¨ÉÖ³ý |ÉiÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ xÉÉ´ÉÉSÉÒ MÉÉä{ÉxÉÒªÉiÉÉ ¤ÉɳýMÉÖxÉ <Ç- ÊxÉÊ´ÉnùÉ ´Éä³ýÉ{ÉjÉEòɨÉvªÉä xɨÉÖnù Eäò±É䱪ÉÉ ÊnùxÉÉÆEò ´É ´Éä³äý{ɪÉÈiÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. +xªÉlÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉäiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ. 4. <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxªÉɨÉvªÉä {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±Éä±Éä +ɽäþiÉ. 5. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ www.mahapwd.com ªÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ´É®úÒ±É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. VÉÉ.Gò.`öÉÊ´É/ÊxÉÊ´ÉnùÉ/7786 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, `öÉhÉä (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ Gò.1, `öÉhÉä÷ ÊnùxÉÉÆEò: 04/10/2018 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ `öÉhÉä (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ʴɦÉÉMÉ Gò.1 `öÉhÉä÷

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.