Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

+.Gò. EòɨÉÉSÉä xÉÉǼ É +ÆnùÉÊVÉiÉ ËEò¨ÉiÉ <ºÉÉ®úÉ ®úCEò¨É EòÉ¨É {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɱɨɪÉÉÇnùÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxÉÉ |ÉEòÉ®ú EòÉä-ªÉÉ ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxÉÉ ËEò¨ÉiÉ ´ÉMÉÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 +ƤɮúxÉÉlÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É EÖò³ýMÉÉǼ É (¤Énù±ÉÉ{ÉÚ®ú º]äõ¶ÉxÉ) ¤Énù±ÉÉ{ÉÚ®ú MÉÉǼ É iÉä ®úɨÉÉ Gò.79 ®úºiÉÉ |ÉÊVɨÉÉ-76 ºÉÉ.Gò.1/600 ¨ÉvªÉä =±½þÉºÉ xÉnùÒ´É®úÒ±É ¨ÉÉä̀ ö¬É {ÉÚ±ÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä. (50540106) 5,55,78,000/- 2,78,000/- 18 ¨ÉʽþxÉä ""Eò'' 3360/- {ÉÉjÉ ´É ºÉIÉ¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®ú ÊxÉÊ´ÉnùÉ {ÉÚ́ ÉÇEò ¤Éè̀ öEò :- <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ =PÉb÷hªÉÉSÉÒ iÉÉ®úÒJÉ ´É ´Éä³ý :- 1 2 3 4 5 {ÉjÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ Gò.2, `öÉhÉä º]äõ¶ÉxÉ ®úÉäb÷, `öÉhÉä ({ÉζSɨÉ) (¡òÉäxÉ xÉÆ.022-25361393) VÉÉ.Gò.ºÉɤÉÉÊ´ÉGò.2 `öÉhÉä/<Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ/2018-19/7024 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò. 2 `öÉhÉä EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. +É´ÉÉ®ú º]äõ¶ÉxÉ ®úÉäb÷, `öÉhÉä – 400 601. ºÉÉ.¤ÉÉÆ.ʴɦÉÉMÉ Gò.2, `öÉhÉä. nÖù®úv´ÉxÉÒ / ¡ìòCºÉ Gò¨ÉÉÆEò : 022-25361393. Eò®úÒiÉÉ ÊnùxÉÉÆEò :- 02/11/2018 EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ Gò. 2, `öÉhÉä ½äþ Ênù.05/11/2018 iÉä Ênù.19/11/2018 EòÊ®úiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 50 ºÉxÉ 2018-19 ({ÉÉjÉ ´É ºÉIÉ¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉƺÉÉ`öÒ ""Eò'' <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ) EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ. ¤ÉÉÆ. ʴɦÉÉMÉ GÆò.2, `öÉhÉä ÊVɱ½þÉ `öÉhÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ {ÉÉjÉ ´É ºÉIÉ¨É EÆòjÉÉ]õnùÉ®úÉÆEòbÚ÷xÉ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ""Eò'' <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ (+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ) ¨ÉÉMÉÊ´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ, ºÉÉ.¤ÉÉÆ. |ÉÉnäùʶÉEò ʴɦÉÉMÉ, EòÉåEòhÉ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ênù.13/11/2018 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 3.30 ´ÉÉVÉiÉÉ. (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ´É®ú xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÆEäòiɺlɳýÉ´É®ú +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ näùEòÉ®ú ¦É®úhÉä ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ´É Êb÷ÊVÉ]õ±É |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉ EòɽþÒ ¶ÉÆEòÉ/+b÷SÉhÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ JÉɱÉÒ±É nÖù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEòÉ´É®ú ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. Toll Free Ph. No.1800 30702232 /Mob No : 8879002344 - Vinayak Agre E-Mail : eproc.maharashtra@gmail.com, cppp-support@nic.in <iÉ®ú +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ xɨÉÖxªÉɨÉvªÉä {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É. ºÉnù®ú EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉähÉiÉä½þÒ EòÉ®úhÉ xÉ näùiÉÉ ®úqù Eò®úhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú ºÉIÉ¨É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÒ ®úÉJÉÚxÉ ä̀ö´É±Éä±Éä +ɽäþiÉ. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ, `öÉhÉä (ºÉÉ.¤ÉÉÆ.) ¨ÉÆb÷³ý, `öÉhÉä ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ Ênù.26/11/2018 ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 12.30 ´ÉÉVÉiÉÉ. (¶ÉCªÉ ZÉɱªÉɺÉ) ºÉ´ÉÇ {ÉÉjÉ/<SUÖôEò ÊxÉÊ´ÉnùÉ EòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ{ÉjÉEò b÷É>ðxɱÉÉäb÷ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ´É ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉÊGòªÉäiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ <Ç ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ http://mahatenders.gov.in ªÉÉ Portal ´É®ú enroll Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ÊxÉÊ´ÉnùÉEòÉ®úÉÆxÉÒ ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉ´ÉÇ nùºiÉBä́ ÉVÉ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ®úɽþÒ±É. ´É®úÒ±É EòɨÉÉÆSÉÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÖSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ www.mahapwd.com ªÉÉ <Æ]õ®úxÉä]õ´É®úÒ±É ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽäþ. ºlɳý|ÉiÉ EòÉ.+.ªÉÉÆxÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.