Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

Municipal Corporation

 • Tender Amount

  ₹ 33,120

 • EMD

  ₹ 331

 • Opening Date

  05 Nov 2018

 • Closing Date

  05 Jan 2019

Summary

To Publish The Advertisement 2x3 Ft On The Electric Pole On The Road Of Municipal Corporation From Skysign And License Department

Documents

पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाचऱका पपिंपरी-४११ ०१८. आकाशचचन्ह व परवाना पवभाग ई-चनपवदा सुचना क्र.२/१ते८८/२०१८-१९ ---------------------------------------------------------------------------------- पऩिंऩयी चचिंचलड भहानगयऩाचरकेच्मा आकाळचचन्ह ल ऩयलाना पलबागाकडुन भ.न.ऩा.च्मा यस्त्मालयीर पलद्युत ऩोरलय २x३ पुट मा भाऩाच्मा जाहहयात प्रचिध्द कयणेिाठी जाहहयातदायािंकडुन ई-चनपलदा ऩध्दतीने चनपलदा दय भागपलणेत मेत आहेत. चनपलदेतीर िलव तऩचळर चनपलदा ळेड्मुर,चनमभ, अटी/ळती इ.ची भाहहती ळािनाच े www.mahatenders.gov.in तिेच भनऩाच्मा www.pcmcindia.gov.in मा लेफिाईटलय उऩरब्ध आहे. चनपलदेभध्मे कोणताही फदर झारेि भनऩाच्मा लेफिाईटलय प्रचिध्द कयणेत मेईर. िदयची चनपलदा भहायाष्ट्र ळािनाचे ई-टेंडरयिंग ऩध्दतीने www.mahatenders.gov.in मा ििंकेत स्तथऱालरुन बयालमाची आहे. माकाभी िदय ििंकेत स्तथऱाव्दाये (िेल्प यजजस्तरेळन) नोंदणी कयणे आलश्मक आहे. िदयची ई-टेंडरयिंग प्रक्रीमे अिंतगवत चनपलदा हद. 5/11/2018 ते हद. 3/12/2018 अखेय दऩुायी ३.०० लाजेऩमतं ळािनाचे www.mahatenders.gov.in मा लेफिाईटलरुन बयता मेईर. िदयचे लेफिाईटलय ई-टेंडरयिंग चनपलदा लाऩयाफाफत काही तािंपिक अडचणी आल्माि NIC मािंचेकडीर ई-भेि supporteproc@nic.in अथला Help Desk Number 0120- 4200462,0120-4001002,0120-4001005,120-6277787 मा दयुध्लनीलय ििंऩकव िाधाला. कोणतेही कायण न देता चनपलदा ऩुणवत: अथला अिंळत: भिंजुय अथला नाभिंजुय कयणेचा अचधकाय भा.आमुक्त मािंनी याखनु ठेलरा आहे. िही/- आयुक्त पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाचऱका पपिंपरी- ४११ ०१८. जाहहयात क्रभािंक- ३१४ क्रभािंक-आऩ/७/कापल/१३१ /२०१८ हदनािंक – २९ /१० /२०१८ िही/- सहा.आयुक्त(परवाना) पपिंपरी चचिंचवड महानगरपाचऱका पपिंपरी- ४११ ०१८. पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका पिंिंरी-४११ ०१८ आकाशलिंन्ह व िंरवाना लवभाग ई लनलवदा सिुंना क.२/१त८े८/२०१८-१९ पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिककेच्या आकाशलिंन्ह िंरवाना लवभागाकडुन मनिंा रस्त्यावरीि लवद्युत िंोिवरीि २x३ या मािंाच्या (kiosk) जालहराती प्रलसध्द करणेसाठी जालहरातदाराांकडुन ई लनलवदा िंध्दतीने लनलवदा दर मागलवणेत येत आहते. अ.क्रां . रस्त्यािंे नाांव जवळच्या खुणेसह िंोििंी एकुण सांख्या एकुण लनलवदा र.रु. अनामत र.रु. बयाणा र.रु. फॉमम फी (GST सह) १ आांबेडकर िंुतळा पिंिंरी िंौक ते पिंिंवड स्तटेशन िंुि व ग्रेड सेप्रेटर सह १५८ ६३७०५६ ३१८५३ ६३७१ १४९१ २ पिंिंवड स्तटेशन ते खांडोबा माळ िंुि व ग्रेड सेप्रेटर सह १८८ ९२०४४८ ४६०२२ ९२०४ १४९१ ३ खांडोबा माळ ते भक्ती शक्ती िंौक िंवळे िंुि व गे्रड सेप्रेटर सह २५५ ७३४४०० ३६७२० ७३४४ १४९१ ४ अलहल्यादवेी िंौक पिंिंरी ते के.एस.बी िंौक िंुि दोन्ही बाजु सह १०५ ३१७५२० १५८७६ ३१७५ ११५२ ५ के.एस.बी िंौक ते थमेक्स िंौक ६० १७२८०० ८६४० १७२८ ५६० ६ पिंिंवड स्तटेशन ते के.एस.बी िंौक ५३ १८३१६८ ९१५८ १८३२ ५६० ७ खांडोबा माळ ते थमेक्स िंौक ३८ ९८४९६ ४९२५ ९८५ २२४ ८ भक्ती शक्ती िंौक ते लबजिी नगर रेल्वे िंुिािंयंत ११० ३६४३२० १८२१६ ३६४३ ११५२ ९ लबजिी नगर रेल्वे िंुि ते आहेर गाडमन वाल्हकेर वाडी ११४ ३६११५२ १८०५८ ३६१२ ११५२ १० आहरे गाडमन ते भोंडवे कॉनमर रावेत ६६ १९९५८४ ९९७९ १९९६ ५६० ११ भोंडवे कॉनमर रावेत ते मुकाई िंौक बास्तकेट लिज सह २३२ ७३४९७६ ३६७४९ ७३५० १४९१ १२ भक्ती शक्ती िंौक ते यमुना नगर तळवडे िंौक ४१ ११२१७६ ५६०९ ११२२ ५६० १३ यमुना नगर तळवडे िंौक ते िंवळे िंुि लनगडी ३८ १०३९६८ ५१९८ १०४० ५६० १४ खांडोबा माळ ते दळवी नगर रेल्वे िंुि सलहत ३४ ८८१२८ ४४०६ ८८१ २२४ १५ भक्ती शक्ती िंौक ते अप्िंुघर मागे आकुडी रेल्वे स्तटेशन िाईन ९८ २६८१२८ १३४०६ २६८१ ११५२ १६ आकुडी रेल्वे स्तटेशन िाईन लड.वाय.िंाटीि मागे भोंडवे कॉनमर रावेत ३९ १९६५६० ९८२८ १९६६ ५६० १७ लनगडी िंौक भेळ िंौक मागे ते लबग इांलडया कॉनमर ४४ १४५७२८ ७२८६ १४५७ ५६० १८ मधुबन हॉटेि ते द्रौिंदा िॉन्स रस्तता ४३ १४८६०८ ७४३० १४८६ ५६० १९ मानकर िंौक ते काळेवाडी फाटा ३५ १३६०८० ६८०४ १३६१ ५६० २० काळेवाडी फाटा ते डी - माटम िंौक ८६ ३०९६०० १५४८० ३०९६ ११५२ २१ वाकड िंौक ते दत्तमांदीर ते डाांगे िंौक रस्तता ७७ २६६११२ १३३०६ २६६१ ११५२ २२ जानोबा िंौक वाकड ते साांई िंौक वाकड २३ ८९४२४ ४४७१ ८९४ २२४ २३ ररद्दी लसद्दी हाईट्स ते वेणुनगर (कावेरी नगर सबवे) ५२ २०२१७६ १०१०९ २०२२ ११५२ २४ मानकर िंौक ते मधुबन हॉटेि पहजवडी) १७६ ६०८२५६ ३०४१३ ६०८३ १४९१ २५ उ्कषम िंौक ते छत्रिंती िंौक ४७ १८२७३६ ९१३७ १८२७ ५६० २६ माऊां ट व्हटम त

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.