Get Latest Tenders. NO Keyword Restriction.BUY 1 GET 1 YEAR FREE
Guaranteed Value-For-Money PlansAnytime, Anywhere. No hidden charges.BUY 1 GET 1 YEAR FREEJoin Now

1 १ भाग . १० येथील लालटोपीनगर झोपडप ीत थाप य िवषयक कामांची करकोळ दु तीची कामे करणे. १२७४२६१ १२३२२७६ ३३३५ ३८६५० १२७४३ ६३७१३ ३६५ १९४० २ भाग . १० येथील लालटोपीनगर झोपडप ीत ना याची थाप य िवषयक दु ती करणे. १२७६८०४ १२३५२७१ २८८३ ३८६५० १२७६८ ६३८४० ३६५ १९४० ३ भाग . १६ एम.बी. कँ प झोपडप ीत थाप य िवषयक दु तीची कामे करणे. १२७५५१८ १२३३५३३ ३३३५ ३८६५० १२७५५ ६३७७६ ३६५ १९४० ४ भाग . १९ येथील आनंदनगर झोपडप ीत पाथवेकरीता ॉ ट पे हग करणे, ॉ ट लॉक बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. १२७५४३७ १२३३४५२ ३३३५ ३८६५० १२७५४ ६३७७२ ३६५ १९४० ५ भाग . १९ येथील आनंदनगर झोपडप ीत गटारांची दु ती करणे. १२६१३४४ १२१५४३९ ३४५५ ४२४५० १२६१३ ६३०६७ ३६५ १९४० ६ भाग . १९ येथील आनंदनगर झोपडप ीत शौचालयांची थाप य िवषयक करकोळ दु तीची कामे करणे. १२६३६०४ १२१७०२० ४१३४ ४२४५० १२६३६ ६३१८० ३६५ १९४० ७ भाग . २० येथील गु द नगर झोपडप ीत गटारांची दु ती करणे व अंतगत र यांचे ॉ टीकरण करणे. १२६२१७८ १२१९५७२ ३४५६ ३९१५० १२६२२ ६३११० ३६५ १९४० ८ भाग . २४ येथील हातोबानगर झोपडप ीत थाप य िवषयक कामांची करकोळ दु ती व देखभालाची कामे करणे. १२६४२८२ १२१७२१९ ४८१३ ४२२५० १२६४३ ६३२१४ ३६५ १९४० पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी पुणे-१८ झोिनपु थाप य िवभाग ई िनिवदा सुचना .झोिनपु थाप य /मु यालय/HO/4/40/2018-19 पपरी चचवड महानगरपािलकेकडुन खालील नमुद केले या कामासाठी ई टेड रग प दतीने परसट रट िनिवदा मागिवणेत येत आह.े १) िनिवदेचा दर भरताना एकुण िनिवदा र मेतुन रॉय टी र म व मटे रयल टे टग र म वगळुन आले या र मेवर िनिवदा दर भरावा. २) चिलत दराने GST िबलात अदा केली जाईल यामुळे GST वगळुन दर ावेत. अ. . कामाचे नाव िनिवदा र म िनिवदा फॉम फ (परत न िमळणारी) राय टी मटे रयल टे टग वगळुन िनिवदा र म रॉय टी र म मटे रयल टे टग र म बयाणा र म अनामत र म कामाची मुदत ( दवस) H:\4-40 work list\TENDER LIST 4 -40-PUBLISH.xlsx 2 ९ भाग . २५ येथील काळाखडक झोपडप ी येथे टॉम वॉटर गटर करणे व थाप य िवषयक कामे करणे. १२५७४९९ १२१३५३६ ४८१३ ३९१५० १२५७५ ६२८७५ ३६५ १९४० १० भाग . २५ येथील काळाखडक झोपडप ीत पाथवेकरीता ॉ ट पे हग करणे, ॉ ट लॉक बसिवणे. इतर थाप य िवषयक कामे करणे. १२६०३११ १२१६३४८ ४८१३ ३९१५० १२६०३ ६३०१६ ३६५ १९४० ११ भाग . २६ येथील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ीत गटाराच दु ती करणे. १०१२२८१ ९८६०२६ ३४५५ २२८०० १०१२३ ५०६१४ ३६५ १९४० १२ भाग . २६ येथील अ णाभाऊ साठेनगर झोपडप ीत पाथवेकरीता ॉ ट पे हग करणे, ॉ ट लॉक बसिवणे. इतर थाप य िवषयक कामे करणे. १२६३४६१ १२१६३४८ ४८१३ ४२३०० १२६३५ ६३१७३ ३६५ १९४० १३ भाग . १४ चचवड साईबाबानगर झोपडप ीम ये शौचालय, पाथवे , गटर व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. १७७३९१६ १६९२४५२ ७३१४ ७४१५० १७७३९ ८८६९६ ३६५ १९४० १४ भाग . २ मोशी संजयगांधीनगर झोपडप ीतील मनपा इमारती व शौचालय देखभाल दु ती करणे १०१३३३१ ९७१००१ ३१८० ३९१५० १०१३३ ५०६६७ ३६५ १९४० १५ भाग . ७ शांतीनगर झोपडप ीतील मनपा इमारत, शौचालय, पाथवे, पे हग देखभाल दु ती करणे १२६३७९४ १२२१२१९ ३४२५ ३९१५० १२६३८ ६३१९० ३६५ १९४० १६ भाग ८ मधील गवळीमाथा, खंडेव ती, गणेशनगर झोपडप ीतील मनपा इमारती व शौचालय पाथवे देखभाल दु ती करणे. १५१३९७२ १४६९३४५ ५४७७ ३९१५० १५१४० ७५६९० ३६५ १९४० १७ भाग ८ मधील बालाजीनगर झोपडप ीतील मनपा इमारती व शौचालय पाथवे देखभाल दु ती करणे. १५१४१२३ १४६९४५५ ५५१८ ३९१५० १५२४१ ७५७०६ ३६५ १९४० १८ भाग . २० मधील लांडेवाडी झोपडप ीतील मनपा इमारती, शौचालय देखभाल दु ती करणे १०१३६७२ ९७१३४२ ३१८० ३९१५० १०१३७ ५०६८४ ३६५ १९४० H:\4-40 work list\TENDER LIST 4 -40-PUBLISH.xlsx 3 १९ भाग . २० मधील महा मा फुलेनगर (भोसरी) झोपडप ीतील मनपा इमारती, शौचालय देखभाल दु ती करणे. १२६३३३९ १२२०७६४ ३४२५ ३९१५० १२६३३ ६३१६७ ३६५ १९४० २० भाग . ३० मधील संजयनगर (फुगेवाडी) रितलाल भगवानदास, लबोरेव ती झोपडप ीतील मनपा इमारत , शौचालय देखभाल दु ती करणे. १०१३४४५ ९७१११५ ३१८० ३९१५० १०१३४ ५०६७२ ३६५ १९४० २१ भाग . ३० मधील महा मा फुलेनगर जयिभमनगर झोपडप ीम ये मनपा इमारती व शौचालयाची देखभाल दु ती करणे. १२६३४६१ १२२०८८६ ३४२५ ३९१५० १२६३५ ६३१७३ ३६५ १९४० २२ भाग . ३० मधील गुलाबनगर झोपडप ीम ये मनपा इमारती, शौचालय, पाथवे देखभाल दु ती करणे. १२६३५७२ १२२०९९७ ३४२५ ३९१५० १२६३६ ६३१७९ ३६५ १९४० २३ भाग . ३० मधील िस दाथनगर झोपडप ीतील मनपा इमारती, शौचालय, पाथवे दु ती करणे. १२६३७२९ १२२११३० ३४४९ ३९१५० १२६३७ ६३१८६ ३६५ १९४० २४ भाग . ३० मधील झोपडप ातील मनपा इमारती, शौचालय, पाथवे, गटाराची कामे करणे. १२६३७७६ १२२११७० ३४५६ ३९१५० १२६३८ ६३१८९ ३६५ १९४० २५ भाग . ३० झोपडप ाम ये ॉम वॉटर व

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.