Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

खंडाळा नगरपंचायत, ज हा सातारा सन २०१८-२०१९ िन वदा फॉम खडंाळा शहरासाठ घरगुती पातळ वर १००% घनकचरा वग करण करणेसाठ जनजागतृी करणेबाबत मनु यबळ परु वणे. फॉम नंबर: दनांक: िन वदाधारकाचे नाव व प ा : ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------- िन वदा फॉम कंमत : १०००/- पावती मांक: दनांक: / / २०१८ मु यािधकार खंडाळा नगरपंचायत, ज हा सातारा बयाणा पावती मांक: पावतीचा दनांक : / / २०१८ बयाणा र कम पये: ित मा. मु यािधकार खंडाळा नगरपंचायत, ज हा सातारा वषय: खडंाळा शहरासाठ घरगुती पातळ वर १००% घनकचरा वग करण करणेसाठ जनजागतृी करणेबाबत मनु यबळ परु वणे. महोदय, दनांक / /२०१८ चे ---------------------------------------- संकेत थळावर ल िन वदा सुचना माणे मा हती देऊन उपरो कामाचे िन वदा दर देत आहे. १. फमचे नाव:____________________________________________________ २. मालकाचे नाव:__________________________________________________ ३. संपूण प ा:____________________________________________________ ४. फोन/मोबाईल नंबर:_______________________________________________ ५. आयकर मांक:_________________________________________________ ६. न दणी मांक:__________________________________________________ ७. पॅन काड नंबर:__________________________________________________ ८. व छता, पयावरण, घनकचरा, इ याद बाबींम य ेमा हती व जनिश णाचा अनुभव: ________ _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ वर ल माणे वैय क मा हती देऊन आमचे दर प क सोबत दले या प रप कात सादर केललेे आहे. िन वदाधाराकाचे नाव, सह व िश का खंडाळा नगरपंचायत, ज हा सातारा खडंाळा शहरासाठ घरगुती पातळ वर १००% घनकचरा वग करण करणेसाठ जनजागतृी करणेबाबत मनु यबळ परु वणे. तावना: आज आप याला भेडसावणा या सम यांपैक एक मह वाची सम या हणजे व छतेची व कच याची सम या. जगातील येक देशाला, रा याला, शहराला व गावांना आ ण पयायान े संपूण पयावरण यव थेला या ाची भयानकता कमी जा त माणात भेडसावत आहे. बदल या जीवनशलैी मुळे हा शहर आ ण ामीण भागात साव क झाला आहे. ला टक वापराचे माण वाढले आहे. कुठेह , कधीह , कसाह पडणारा कचरा पयावरणाचे तीन मह वाचे घटक दू षत करतो - हवा जमीन आ ण पाणी. अशा वेळ संपूण व छतेसाठ कच याचे अितशय काटेकोरपणे संकलन व िनयोजन क न याची व हेवाट लावणे गरजेचे झाले आहे. जी आप याला नको ती टाकून दे याची गो हणजे कचरा हे सवमा य आहे. लवकरात लवकर यापासून सुटका िमळवणे या माणसा या मलुभूत सवयीतून आज याने उ प घेतले आहे. आपण आ ण आपले घर व छ असावे असे सवाना वाटते. पण ह भावना सावजिनक े ात मा अभावानेच दसते. घरा या आजूबाजूचा प रसर, ग या, र ते, सावजिनक ठकाणे जस े क बागा, बस टॉप, कायालये इ. ठकाणी कचरा पसरलेला दसतो. शहरात भ न वाहणा या कचराकंु या, यावर वावरणार कु ी, डुकरे, इतर ाणी-प ी कचरा व कटून प रसर आणखी अ व छ करतात. उ करडे, ना या-गटार , पा याचे साठे, न ा, ओढे, ला टक या कच याने वढेलेल ेआपण बघतो. आजूबाजू या िनसग स दयाला यामुळे बाधा येते. आपली पयटन थळे, तीथ े , सवानाच या कच याने व पू केले आहे. शासक य यं णा आप या पर ने व छता ठेव याचा आटोकाट य करते, यावर पैसाह मो या माणावर खच करते. पण कचरा करणारे हात जा त आ ण व छता करणारे हात कमी अशी वषम प र थती अस याने अ व छता वाढतेच आहे. हे सव बदलावे असे यांना मनापासून वाटते या सवानी एक यऊेन एका दशनेे नेटाने य के यािशवाय कच याचा वळखा सुटणार नाह . यासाठ थम आप याला आपला जुना ीकोन बदलायला हवा. कचरा तयार करणा या येकाने कचरा यव थापन ह आपलीह जबाबदार आहे, हा नवा वचार, नवा ीकोन आप याला वीकारायला हवा. नाग रकां या कृतीशील सहभागामुळेच व छतेचा यो य कारे सुटू शकतो. यासाठ उ म, संवाद कौश ये व साधनांचा वापर क न मा हती व जन िश ण अिभयाना बरोबर कचरा यव थापना साठ सवकष वचार क न य कृती कर याची गरज आहे. क पाचा कालावधी: क पाचा कालावधी १ वषाचा असेल... कामाचे व प व या ी: भाग १: संपूण सव ण व जाणीव जागतृी आराखडा तयार करणे.. शहरातील येक घराचे सव ण करणे. घनकचरा वषयाची या ी सुयो यपणे समजून घेणे व या सव णातून खालील बाबीचा यवहाय िनयोजन आराखडा तयार करणे. a. खंडाळा नगरपंचायत े ात संपूण व छतेसाठ

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.