Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

{Ia \¼À {]hr¯nbpsS t]cv Dt±i AS¦ð XpI \ncX {Zhyw ZÀLmkv t^md¯ns â hne ജിഎസ് ടി @ 12% ZÀLmkv t^md¯ns â ആകെ hne {]hr¯nbp sS Imemh[n IcmdpImcs â ¢mÊv ZÀLmkv hnXcWw sN¿p¶ Ahkm\ XobXn ZÀLmkv kzoIcn¡q ¶ Ahkm\ XobXn ZÀLmkv Xpd¡p¶ kabw 1 ആയൂര്‍വ്വേദ ആശുപത്രി കെട്ടിട നിര്‍വ്മാണം (വാര്‍വ്് - 13)(112/19) 3525000 50000 2500 300 2800 180 Days A,B,C 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 2 കിഷ഻ ഓഫ഼സ് ുറഺര്‍ പര഻സര നവ഼കരണം (113/19) 100000 2500 500 60 560 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 3 114-നമ്പര്‍ അംഗന്‍വഺട഻ക്ക് അനഽബന്ധ ീസൌകരയം ഒരഽക്കല്‍ (വഺര്‍് - 2) ( 114/19) 500000 12500 1000 120 1120 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 4 വരാപ്പുഴ ത്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയികല വിവിധ അംരന്‍വാടിെളുകട നവീെരണം(115/19) 233000 5900 500 60 560 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 5 അറയ്ക്ക്കല്‍ ുറഺ് റ഼ടഺറ഻ംഗ്, കഺന ന഻ര്‍മഺണം (വഺര്‍് - 2) (146/19) 1000000 25000 2000 240 2240 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 6 ഇവകാ വഷാപ്പിന് അനുബന്ധ കസൌെരയം ഒരുകല്‍(150/19) 100000 2500 500 60 560 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am No. 2/2018-19/AE/LSGD/VPZ അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്‍ജിനീയറുകട ൊരയാലയം എല്‍ എസ്.ജി.ഡി. കസക്ഷന്‍ ‍,‍വരാപ്പുഴ ത്രാമ പഞ്ചായത്ത് വരാപ്പുഴ (പി.ഒ) എറണാെുളം 683517 e mail aelsgdvpz@gmail.com വരാപ്പുഴ ഗ്രാമ ]©mb¯v 2018-19 km¼¯nI hÀjs¯ P\Iobmkq{XW ]²Xn {]Imcw e`n¨n«pÅ s]mXpacma¯v {]hr¯n GsäSp¯p \S¯phm³ X¿mdpÅ ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്ഗ്ടഷൻ ഉള്ള AwKoIrX IcmdpImcnð \n¶pw C.sSïÀ aptJ\ ZÀLmkpIÄ £Wn¨psImÅp¶p. റീ-കടണ്ടര്‍വ് 1 മ഼ന്‍ുതഺട് - തഽരഽത്ത് ുറഺ് ന഻ര്‍മഺണം (വഺര്‍് - 1)) (79/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 2 ഹര഻ജന്‍ ുറഺ് പഽനരഽദ്ധഺരണം (വഺര്‍് - 8) (80/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 3 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട റ഼ടഺറ഻ംഗ് (വഺര്‍് 4) (81/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 4 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണം (വഺര്‍് 2) (84/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 5 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണം (വഺര്‍് 3) (86/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 6 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട അറ്റകഽറ്റപണ഻ (വഺര്‍് 5) (88/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 7 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട അറ്റകഽറ്റപ്പണ഻ (വഺര്‍് 6) (89/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 8 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട അറ്റകഽറ്റ പണ഻ (വഺര്‍് - 7) (90/19) 823000 20600 1700 204 1904 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 9 പഽത്തന്‍പള്ള഻ പഴയ പഺലം - കഺട്ട഻ല്‍ ുകഺളന഻ ുറഺ് കഺന അറ്റകഽറ്റപണ഻ (വഺര്‍് - 7)(92/19) 57000 1500 500 60 560 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 10 ുതവര്‍കഺട് പ഼പ്പ഻ള്‍സസ് ുറഺ് കഺന ന഻ര്‍മഺണവഽം റ഼ടഺറ഻ംഗഽം (വഺര്‍് - 1) (93/19) 1000000 25000 2000 240 2240 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 11 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണം വഺര്‍് -15 (94/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 12 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണം വഺര്‍് -16 (95/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 13 വ഻വ഻ധ ുറഺഡഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണം വഺര്‍് -13 (96/19) 880000 22000 1800 216 2016 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 14 ഫഺത്ത഻മ ല഻ങ്ക് ുറഺ് റ഼ടഺറ഻ങ്ഽം കഺനക്ക് കവര്‍ സ്ലഺബ് ന഻ര്‍മഺണവഽം - വഺര്‍് 14(97/19) 410000 10300 900 108 1008 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 15 വഺട്ടര്‍ ടഺങ്ക് ുറഺ് റ഼ടഺറ഻ങ്ഽം കഺന ന഻ര്‍മഺണവഽം -വഺര്‍് 12 (98/19) 1060000 26500 2500 300 2800 180 Days A,B,C,D 17/11/2018 5 pm 17/11/2018 5 pm 22/11/2018 11 am 16 പാട്ടുകഽറ്റ഻ ുറഺഡ഻ല്‍ കലഽങ്കഽകളുീട ന഻ര്‍മഺണവഽം ൂടല്‍ വ഻ര഻ക്കല

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.