Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

D:\2018-19\SBM Toilet\SBM Community Toilet 2018-19.doc (kht£l x¥gªj¥òŸë brŒÂ ky® és«gu«) óyh«gho ng%uh£Á, bgu«gÿ® kht£l« ehL jGéa (ÏU ciw) x¥gªj¥òŸë és«gu« (Ïu©lhtJ miH¥ò) e.f.v©. 519 / 2018 ehŸ : 26.10.2018 1 x¥gªj¥òŸë nfhU« mYty® bga®, gjé, Kftç : ÂU. Ã. f§fhju‹, braš mYty®, óyh«gho ng%uh£Á, bgu«gÿ® kht£l« - 621 110. 2 m) ntiyæ‹ bga® M) gâ eilbgW« Ïl« : : öŒik ϪÂah £l« 2018-2019 gâæ‹ égu« x¥gªj¥òŸëæš F¿¥Ãl¥gL« x¥gªjbjhif (%. Ïy£r¤Âš) kªijbtë ó§fh mU»š òÂa rKjha¡ fê¥Ãl« f£Ljš 7.84 óyh«gho ng%uh£Á všiy¡FŸ. 3 x¥gªj¥òŸë got« »il¡F« égu« (at free of cost) : https://tntenders.gov.in http://townpanchayats.tn.gov.in/tender 4 brY¤j¥gl nt©oa K‹it¥ò bjhif égu« : gâæ‹ bga® brY¤j¥gl nt©oa K‹ it¥ò¤ bjhif %. kªijbtë ó§fh mU»š òÂa rKjha¡ fê¥Ãl« f£Ljš 7,840 5 ãiwÎ brŒa¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ bgw¥gLtj‰fhd filÁ ehS« neuK« k‰W« ÏlK« (ä‹dD x¥gªj¥òŸë mDk¡f¥gL«) : 13.11.2018-M« ehŸ Égfš 3.00 kâ tiu óyh«gho ng%uh£Á mYtyf¤Âš bg‰W¡ bfhŸs¥gL«. v®ghuhj Nœãiyæš m‹iwa Âd« muR éLKiw Âdkhf m¿é¡f¥g£lhš mj‰F mL¤j ntiy ehëš x¥gªj¥òŸëfŸ bg‰W gçÓè¡f¥gL«. 6 bgw¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸ Âw¡f¥gL« ÏlK«, ehS«, neuK«. : 13.11.2018-M« ehŸ Égfš 3.30 kâ¡F óyh«gho ng%uh£Á mYtyf¤Âš Âw¡f¥gL«. 7 x¥gªj¥òŸë mYty® bghU¤jkhdJ vd Ô®khå¡F« K¡»akhd jftš : x¥gªj¥òŸë e_dh gh®itæLjš k‰W« x¥gªj¥òŸë F¿¤j égu§fŸ mid¤J« óyh«gho ng%uh£Á mYtyf¤Âš mid¤J ntiy eh£fëY« neçš bjçªJ bfhŸsyh«. braš mYty® óyh«gho ng%uh£Á bgu«gÿ® kht£l«.

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.