Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

शर्ती व अटी- १) बी-१ व बी-२ मधील शर्ती व अटी कंत्राटदारास बंधनकारक राहर्तील. २) कामाकरीर्ता वापरण्यार्त येणाऱ्या साहहत्याचे प्रयोगशाळे द्वारे चाचणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंर्तर कंत्राटदाराच े देयक देण्यार्त येईल. ३) हनहवदा मंजूर व ना मजंूर करण्याचा अहधकार नगर पररषदनेे राखून ठेवले आह.े ४) काम करीर्त असर्तांना कामगाराचे नुकसान झाल्यास, दरु्घटना झाल्यास,ककंवा अपर्ार्त झाल्यास नगर पररषद जबाबदार राहणार नाही.याबाबर्त सवघस्वी जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील. कायाघदशे देण्यापवूी कामगाराचा हवमा सर्टघफिकेट दणेे बंधनकारक राहील. ५) ठरवून फदलेल्या मुदर्तीच्या आर्त काम पूणघ न झाल्यास ककंवा सबळ कारण नसल्यास प्रर्ती फदवस १००/- रु. दराने दंड आकारण्यार्त येईल. ६) कोणत्याही कारणास्र्तव कंत्राटदारास न्यायालयार्त दाद मागण्याचा अहधकार राहणार नाही. ७) मुदर्तीच्या आर्त काम पूणघ न झाल्यास ककंवा कंत्राटदाराची वागणूक गैरवर्तुघणूक आढळल्यास कंत्राट रद्द करण्याचा अहधकार मुख्याहधकारी नगर पररषद साकोली यांना राहील. ८) उपरोक्त कामाचे स्रक्चरल हडझाईन मान्यर्त: प्राप्त हडझाईनर कडून करून घ्यावे र्तसेच स्रक्चरल हडझाईन करर्तांनी योग्य त्या भुकंपप्रवण क्ष्रेत्राचा हवचार करण्यार्त यावा. ९) सदर कामाकरीर्ता वापरण्यार्त येणारे साहहत्य व त्याची उपसाधने भारर्तीय मानक संस्थेन े ठरवून फदलेल्या मापदंडाप्रमाणे असावीर्त. १०) सदर कामाकरीर्ता वापरण्यार्त येणारे साहहत्य उदा.हसमेंट,लोखडं,खडी,मरुूम इत्यादींची र्तपासनी काम सुरु करण्यापवूी शासकीय र्तंत्रहनकेर्तन अहभयांहत्रकी महाहवद्यालयाकडून करून घ्यावी व भारर्तीय मानक संस्थेने ठरवनू फदलेल्या मापदंडापयंर्त असल्याबाबर्तची खात्री करावी. ११) शासन हनणघय क्र. बीडीजी/प्रक्र-२/इमा-२/ फद. १२/०२/२०१६ लागू राहील. १२) कायाघलयीन र्तांहत्रक हनदशेानुसार काम करण्यार्त यईेल. १३) प्रशासकीय मान्यर्तेपके्षा जास्र्तीच्या केलेल्या कामाच ेदेयकाचे प्रदान करण्यार्त येणार नाही. १४) इ.पी.एि. खार्त ेप्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहील. १५) कामाच ेदयेकाचे प्रदान प्राप्त होणाऱ्या हनधीनुसार करण्यार्त येईल. १६) ईशारा रक्कम ऑनलाईन रोख स्वरुपार्त RTGS / NFT द्वारे संबंहधर्त कंत्राट दाराच्या बँक खार्तेर्तनू भरणे बंधनकारक राहील. १७) हनहवदा धारक GST पजंीबद्ध असणे आवश्यक आह.े १८) नगर अहभयंर्ता यानंी आखून फदलेल्या ले- आऊट नसुार कंत्राटदराने काम करणे बंधनकारक राहील. १९) हनयमाप्रमाणे सवघ शासकीय कारच्या व शुल्काच्या कपार्ती कंत्राटदाराच्या देयकामधून कपार्त करून शासकीय खजानामध्य ेजमा करण्यार्त येईल. २०) त्रयस्थ संस्थेचा र्तांहत्रक अहवाल ( Third Party Inspection ) शासकीय अहभयांहत्रकी महाहवद्यालय / र्तंत्रहनकेर्तन कडून प्राप्त केल्यानंर्तर अंहर्तम देयाकाचे शोधन करण्यार्त येईल. मुख्याहधकारी नगर पररषद, साकोली

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.